Hà Nam: Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Sở Xây dựng

(Xây dựng) – Vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nam đã ban hành Quyết định số 2214/QĐ-SXD về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.

ha nam phan cong nhiem vu doi voi lanh dao so xay dung Trụ sở làm việc của Sở Xây dựng Hà Nam (Ảnh minh họa: Internet).

Theo đó, trên nguyên tắc Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở và các Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân công theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Sở: Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động chung của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng về nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Các chủ trương liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; Quy hoạch, Kế hoạch của ngành; tổ chức- cán bộ, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật và cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra; cấp Chứng chỉ trong hoạt động xây dựng; phân công các Phó Giám đốc Sở phụ trách xây dựng các chương trình, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng. Là Chủ tài khoản cơ quan. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và Chi cục Giám định.

Đồng chí Đỗ Quang Nha – Phó Giám đốc Sở: Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch chung đô thị, khu chức năng đặc thù; quy hoạch xây dựng tỉnh, huyện; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu chức năng thuộc lĩnh vực quản lý…;

Thẩm định, tham gia phản biện về lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng (thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc công trình…); cấp giấy phép xây dựng mới công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng. Xây dựng các chương trình, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý được phân công. Chủ trì Hội đồng thi tuyển kiến trúc thuộc thẩm quyền của đơn vị; Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Quy hoạch- Kiến trúc.

Đồng chí Phạm Văn Đoàn – Phó Giám đốc Sở: Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Lĩnh vực phát triển đô thị. Thẩm định đồ án quy hoạch đô thị: thành phố, thị xã, thị trấn; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu chức năng thuộc lĩnh vực quản lý…;

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hạ tầng phát triển vật liệu xây dựng, khu chế biến, các đồ án quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan đến quản lý nhà nước của Sở Xây dựng;

Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý; Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; Công tác quản lý về phát triển nhà ở, công sở và thị trường bất động sản; cấp Giấy phép xây dựng; Xây dựng các chương trình, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý được phân công; Công tác khoa học kỹ thuật của ngành; Công tác về bảo vệ môi trường; Công tác đoàn thể của cơ quan Sở; Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm Quy hoạch xây dựng;

Đồng chí Đào Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở: Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo phân cấp. Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo phân cấp. Phát triển vật liệu xây dựng; quản lý về lĩnh vực Kinh tế xây dựng. Phụ trách công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tham gia Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh; Hội đồng thẩm định quyết toán công trình; Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Quản lý xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2022 và thay thế Quyết định số 1566/QĐ-SXD ngày 01/7/2022 về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nam.