xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016

Bộ Tài chính vừa phát hành Thông tư 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Năm 2016 sẽ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Đồng thời, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015 quy định thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 được kéo dài đến hết năm 2016.

Mục tiêu quan trọng

Mục tiêu của việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 là ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý, từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tiếp tục ưu tiên đầu tư hợp lý cho con người, giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới.

Dự toán thu NSNN

Theo Bộ Tài chính, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 phải được xây dựng tích cực và theo đúng chính sách hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2016 có tính đến các tác động trong và ngoài nước trong tình hình mới.

Dự kiến, thu từ thuế, phí sẽ đóng góp khoảng 18-19% GDP vào ngân sách nhà nước năm 2016. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng ít nhất từ 15% so với năm 2015. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu phấn đấu tăng ít nhất từ 6-8% so với năm 2015. Mức tăng thu cụ thể sẽ phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế từng địa phương.

Đảm bảo tính đúng, tính đủ

Các địa phương khi xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2016 cần đảm bảo các yêu cầu đã nêu, tổng hợp toàn bộ nguồn thu trên địa bàn. Mục tiêu của việc xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 là phải dựa trên cơ sở đánh giá thực tế năm 2014, phấn đấu và khả năng thực hiện năm 2015. Số liệu dự toán thu năm 2016 sẽ được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

Dự toán thu phải đảm bảo tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế, chế độ thu, pháp luật thu từ xử phạt vi phạm hành chính. Cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới đã có hiệu lực thi hành từ năm 2015 và những chính sách dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành trong năm 2015 và năm 2016.

Xây dựng dự toán chi NSNN

Khi xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương cần chú ý đến việc ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); vốn đối ứng cho các dự án ODA; bố trí vốn cho những công trình đã hoàn thành trước ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp cần được kiểm tra phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn.

Các dự án khởi công mới chỉ được bố trí vốn mới khi đáp ứng đủ các điều kiện: nằm trong quy hoạch đã được duyệt; đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; chậm nhất đến ngày 31/10/2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư.

Đối với chi thường xuyên, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương sẽ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 của mình để xây dựng dự toán chi thường xuyên trên cơ sở định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước và chính sách, chế độ cụ thể đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Chi tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương cần tuân thủ theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, hãy truy cập FirstHome Premium.