Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 21/4, tại Hà Nội đã diễn ra thành công Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Công đoàn Đinh Quang Tuấn đã trình bày báo cáo kết quả và thành tích đạt được của Công đoàn Thanh tra Bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Thanh tra Bộ tiếp tục đổi mới trong hoạt động, nhằm thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Công đoàn Thanh tra Bộ đã tham mưu, góp ý kiến vào 6 dự thảo Luật, Pháp lệnh, góp ý kiến và thẩm định 208 văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành, trả lời 84 kiến nghị của cử tri, đại biểu quốc hội, giải đáp 165 văn bản hỏi của các địa phương liên quan đến quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm hành chính về xây dựng, hoàn thành 155 các báo cáo định kỳ, đột xuất trình các cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, công đoàn viên Thanh tra Bộ cũng tham gia tổ chức 16 lớp trực tiếp và trực tuyến với khoảng 10 ngàn người nhằm tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nghị định và tiếp thu những kiến nghị về bất cập của nghị định để tiếp tục sửa đổi, bổ sung.

Về công tác thanh tra: việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm được triển khai sớm, nhấn mạnh vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm của công tác quản lý Nhà nước, phân bổ thời gian thanh tra theo kế hoạch phù hợp, đảm bảo tính khả thi trên thực tế.

Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của đoàn viên, chế độ hưu trí được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Quy định về phúc lợi tập thể, thu nhập tăng thêm được sử dụng nhằm nâng cao đời sống vật chất cho đoàn viên công đoàn, hàng năm mỗi đoàn viên công đoàn Thanh tra Bộ được hưởng thêm từ 3-4 tháng lương cơ bản/năm và được chi vào các ngày lễ, Tết trong năm.

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động; tổ chức được 03 đợt khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể công chức, người lao động. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Thanh tra Bộ đã tổ chức được 05 chuyến tham quan thực tế để giao lưu, trao đổi và học hỏi về chuyên môn tại các tỉnh, thành phố cho cán bộ công chức trong cơ quan.

Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngoài ra, tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ: 22 công đoàn viên đã thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính; 02 đoàn viên là thanh tra viên cao cấp; 7 đoàn viên công đoàn tham gia các khóa học Cao cấp Lý luận chính trị, 11 đoàn viên công đoàn học lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Trong giai đoạn 2018-2023, Thanh tra Bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ban Chấp hành Công đoàn cùng với các Tổ công đoàn trực thuộc đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm và điều kiện hoạt động của Cơ quan Thanh tra Bộ đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Tổ chức đổi mới các hoạt động phong trào, đảm bảo thu hút được tối đa số lượng công đoàn viên tham gia, phát huy tính lan tỏa của các hoạt động thi đua, phong trào, tích cực hưởng ứng, đóng góp hiệu quả trong các chương trình do công đoàn cấp trên phát động.

Hướng tới nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Bộ luôn bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Đảng ủy Thanh tra, Lãnh đạo Thanh tra để triển khai các hoạt động, chủ động tham gia tích cực cùng chính quyền trong việc tổ chức các hoạt động. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn – chính quyền và các đoàn thể để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Thanh tra Bộ. Cụ thể, đề ra một số nhiệm vụ như sau:

Một là, tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Hai là, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Ba là, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.

Bốn là, đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Năm là, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp. Bảy là, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thích ứng với tình hình mới.

Cũng tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Bộ Chu Hồng Uy thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 chỉ ra những hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ có những hạn chế nhất định, hiệu quả của công tác tuyên truyền giáo dục chưa cao do việc tổ chức thực hiện còn có những điểm chưa phù hợp. Ngoài ra, do tất cả các đồng chí tham gia công tác Công đoàn đều là cán bộ kiêm nhiệm nên thời gian tập trung cho hoạt động Công đoàn bị hạn chế, có những ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện công tác Công đoàn. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động phong trào của Công đoàn cơ quan Thanh tra. Một số Công đoàn bộ phận hoạt động còn lúng túng, triển khai chưa hiệu quả các phong trào do Công đoàn phát động.

Từ những đánh giá trên, Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Bộ rút ra các bài học kinh nghiệm sau: Một là, hoạt động của Công đoàn cần có tính kế hoạch cao, phải xây dựng kế hoạch chi tiết; Phải bám sát chức năng của Công đoàn trong Cơ quan và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cho từng giai đoạn hoạt động.

Hai là, thường xuyên đổi mới hoạt động Công đoàn, lấy lợi ích của đoàn viên công đoàn và hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu. Cán bộ Công đoàn phải là người có năng lực, có tâm huyết, nhiệt tình và biết đầu tư thời gian cho hoạt động Công đoàn.

Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sau khi nghe báo cáo của Công đoàn và tham luận tại Đại hội, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương những thành tích mà Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đã phối hợp với Công đoàn Ngành, Công đoàn cơ quan Bộ để ghi nhận và tuyên truyền nhiều thông tin tích cực đến công chúng. Bên cạnh công tác chuyên môn, Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng luôn chú trọng công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, mọi hoạt động phong trào của Công đoàn luôn được quan tâm sát sao đặc biệt. Để phát huy những kết quả đã đạt được và phấn đấu trong nhiệm kỳ sắp tới, Ban Chấp hành mới cần đề ra những kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát với thực tế chuyên môn, từ đó xây dựng tập thể Công đoàn vững mạnh, phát triển.

“Ngoài ra, nền tảng quan trọng nhất tạo nên sức mạnh tập thể chính là những cá nhân công đoàn viên phải không ngừng tự học hỏi, tự trau dồi kiến thức. Đồng thời, giữ vững kỷ cương, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Đó chính là nhiệm vụ cốt lõi, vì chỉ khi có sự đồng lòng và đoàn kết, mới có thể hướng tới những giá trị trường tồn, vững mạnh” – Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kỳ vọng, Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ mới sẽ bầu ra Ban Chấp hành gồm những ủy viên tích cực, tham gia phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng ngày càng hiệu quả, kịp thời hơn.

Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, minh bạch, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí và bầu các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng chính thức và dự bị.

Theo Báo XD