Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Đi vào chiều sâu, thiết thực – ĐCS Bình Định – binhdinh.dcs.vn – Trang TTĐT Đảng Bộ Bình Định

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Đi vào chiều sâu, thiết thực

Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định là sự kiện quan trọng và không thể thiếu đối với các dân tộc trên địa bàn. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tổ chức những lễ hội truyền thống và thực hiện nếp sống văn minh đã tạo dựng sự đồng lòng và sự tham gia tích cực từ các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Điều này đã làm gia tăng số lượng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong tỉnh.

Xây dựng cưới, việc tang phù hợp với truyền thống

Việc tổ chức cưới, việc tang hiện nay ở các địa phương trong tỉnh được tiến hành theo hướng tinh gọn và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Các nghi thức truyền thống và phong tục tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là của dân tộc thiểu số đã được bảo tồn và phát huy, trong khi những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan đã được loại bỏ.

Lễ hội truyền thống phát triển mạnh mẽ

Nhiều lễ hội dân gian hàng năm ở các địa phương được duy trì và tổ chức đúng định hướng của Nhà nước, trở thành ngày hội đúng nghĩa thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Đặc biệt, Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi, Ngày hội Văn hóa – Thể thao miền biển đã trở thành dịp sinh hoạt tinh thần không thể thiếu cho các dân tộc trên địa bàn. Những ngày hội này giúp khôi phục, bảo tồn và phát huy các sắc thái văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân.

Gia đình văn hóa – Điểm tựa của phong trào

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành một phong trào thi đua rộng lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân và các gia đình. Đến cuối năm 2022, tỉnh Bình Định đã có 389.940 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,05%. Các gia đình văn hóa đã áp dụng lối sống lành mạnh, trung thực, nhân ái, kỷ cương và nền nếp, đồng thời tuân thủ chính sách và pháp luật của nhà nước.

Làng văn hóa – Khu phố văn hóa

Phong trào xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa, thôn văn hóa đã phát triển rộng khắp từ đô thị đến nông thôn, từ miền biển đến miền núi, góp phần tạo nên diện mạo mới cho tỉnh. Đến năm 2022, tỉnh Bình Định đã có 1.091 khu dân cư được công nhận là làng văn hóa, thôn văn hóa, khu phố văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,75%.

Góp phần quan trọng vào xây dựng và phát triển văn hóa

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua phong trào này, đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đời sống văn hóa và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh và đất nước.

Đọc thêm về FirstHome Premium