ĐỢT

THỜI GIAN

TỈ LỆ THANH TOÁN
(GỒM 10% VAT)

GHI CHÚ

Đặt cọc

Ký thỏa thuận cọc

50,000,000

 

Đợt 1

 

Ký HĐHTĐT/ HĐMB

 

18%

Khách hàng đóng (Bao gồm giá trị đặt cọc)

50%

Ngân hàng giải ngân cho CĐT

Ngân hàng hỗ trợ 100% lãi suất và ân hạng nợ gốc cho năm đầu tiên

Đợt 2

Sau 12 tháng kể từ ngày thanh toán Đợt 1

 

KH trả nợ gốc và lãi suất cho Ngân hàng theo HĐ vay Ngân hàng

Đợt 3

Dự kiến 18 tháng sau Đợt 1

2%

KH thanh toán cho CĐT theo tiến độ

Đợt 4

Dự kiến 20 tháng sau Đợt 1

25 %

Bàn giao nhà cho KH

(KH thanh toán cho CĐT hoặc KH vay Ngân hàng để thanh toán cho CĐT)

Đợt 5

Nhận giấy chứng nhận QSH

5 %

 

 

Phí bảo trì

2%

 

ĐỢT

THỜI GIAN

TỈ LỆ THANH TOÁN
(GỒM 10% VAT)

GHI CHÚ

Đặt cọc

Ký thỏa thuận cọc

50,000,000

 

Đợt 1

 

Ký HĐHTĐT/ HĐMB

18%

Khách hàng đóng (Bao gồm giá trị đặt cọc)

28%

Ngân hàng giải ngân cho CĐT, Khách hàng thanh toán nợ gốc,

Ngân hàng hỗ trợ 100% lãi suất cho năm đầu tiên

Đợt 2

Dự kiến sau 12 tháng kể từ ngày Đợt 1

 

KH trả nợ gốc và lãi suất cho Ngân hàng theo HĐ vay NH

Đợt 3

Dự kiến sau 12 tháng kể từ ngày Đợt 1

8%

KH thanh toán cho CĐT theo tiến độ hoặc KH vay Ngân hàng để thanh toán cho CĐT

Đợt 4

Dự kiến sau 15 tháng kể từ ngày Đợt 1

8%

KH thanh toán cho CĐT theo tiến độ hoặc KH vay Ngân hàng để thanh toán cho CĐT

Đợt 5

Dự kiến sau 18 tháng kể từ ngày Đợt 1

8%

KH thanh toán cho CĐT theo tiến độ hoặc KH vay Ngân hàng để thanh toán cho CĐT

Đợt 6

Dự kiến sau 20 tháng kể từ ngày Đợt 1

25 %

Bàn giao nhà cho KH

(KH thanh toán cho CĐT hoặc KH vay Ngân hàng để thanh toán cho CĐT)

Đợt 7

Nhận giấy chứng nhận QSH

5 %

 

 

Phí bảo trì

2%

 

ĐỢT

THỜI GIAN

TỈ LỆ THANH TOÁN (GỒM 10% VAT)

PTTT 3

PTTT 4

PTTT 5

CHUẨN

CHIẾT KHẤU 2%

CHIẾT KHẤU 3%

Đặt cọc

Ký thỏa thuận cọc

50,000,000

50,000,000

50,000,000

Đợt 1

Ký HĐHTĐT/ HĐMB

18%

50%

70%

Đợt 2

Dự kiến sau 03 tháng kể từ ngày Đợt 1

10%

0

0

Đợt 3

Dự kiến sau 06 tháng kể từ ngày Đợt 1

10%

0

0

Đợt 4

Dự kiến sau 09 tháng kể từ ngày Đợt 1

8%

0

0

Đợt 5

Dự kiến sau 12 tháng kể từ ngày Đợt 1

8%

4%

0

Đợt 6

Dự kiến sau 15 tháng kể từ ngày Đợt 1

8%

8%

0

Đợt 7

Dự kiến sau 18 tháng kể từ ngày Đợt 1

8%

8%

0

Đợt 8

Dự kiến sau 20 tháng kể từ ngày Đợt 1

25%

25%

25%

Đợt 9

Nhận giấy chứng nhận QSH

5%

5%

5%

 

Phí bảo trì

2%

2%

2%

Thời gian áp dụng: từ ngày 05/10/2015 đến khi có thông báo mới.