Kế thừa và phát huy truyền thống tinh hoa của dân tộc về xây dựng "Thế trận lòng dân" trong thời kỳ mới, Nghị quyết Đại hội XIII chỉ rõ: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, xây dựng cũng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận nền an ninh nhân dân".

Huyện ủy Quế Phong chú trọng đổi mới việc quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Trên cơ sở vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kế thừa tư tưởng vì dân trong lịch sử truyền thống dân tộc, Đảng ta đã chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân”, coi đó là cơ sở để tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới. “Lòng dân” là thuật ngữ chỉ trạng thái tâm lý, chính trị – tinh thần của người dân, biểu hiện mức độ hài lòng, tin cậy hoặc không hài lòng, thiếu tin cậy đối với cuộc sống, chế độ chính trị – xã hội; thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết chiến quyết thắng; sự hiểu biết, thái độ, tình cảm, lòng tin, sự đồng thuận, đồng lòng của người dân đối với chế độ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân. “Thế trận lòng dân” là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu, phấn đấu của toàn dân tộc được quy tụ, tập hợp, khơi dậy, phát huy, tạo cơ sở vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân.

Xây dựng “thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: “Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”, bởi “sức dân như nước, chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân”.

Thời gian qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình” để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta, với âm mưu thâm độc là nhằm làm ly tán lòng dân, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thủ đoạn để thực hiện âm mưu đó rất đa dạng, dưới nhiều hình thức khác nhau như xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ đảng cộng sản, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội, tuyên truyền tư tưởng tư sản, tô hồng và ca tụng xã hội tư sản hiện đại; dùng các chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để kích động, gây mâu thuẫn nội bộ; móc nối và nuôi dưỡng các phần tử phản động, cực đoan, cơ hội chính trị trong nước, lôi kéo, mua chuộc các phần tử thoái hóa, biến chất, bất mãn, bất đồng quan điểm để gây dựng lực lượng đối lập thực hiện các hành vi chống phá chế độ.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi Đảng và Nhà nước ta tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; công tác phòng, chống đại dịch Covid-19… còn trên địa bàn Nghệ An trong khi tỉnh triển khai xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; kêu gọi thu hút đầu tư dự án phát triển du lịch “Thác chín tầng” ở huyện Nam Đàn; công tác đón công dân từ các tỉnh từ miền Nam về quê tránh dịch, việc tổ chức cách ly y tế để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng… đã bị các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước triệt để lợi dụng bóp méo, xuyên tạc sự thật, vu cáo, hòng làm tan rã niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là internet, mạng xã hội để truyền bá quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng các sự việc phát sinh để vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng, cấp bách trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Do đó, để xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để Đảng ta thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, mọi cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương tự giác, thường xuyên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp theo hướng gần dân, chăm lo cho dân, tạo sức mạnh và uy tín để củng cố niềm tin trong nhân dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thường xuyên quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bằng hệ thống các chính sách cụ thể, để nhân dân được ấm no, hạnh phúc, luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo, quản lý xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn xác định việc xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” là một yêu cầu vừa mang tính cấp thiết vừa mang tính chiến lược lâu dài tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Sỹ Thành

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy