Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ – Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là địa bàn Thủ đô trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã và đang chủ động tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Những năm qua, trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng và chủ trương, phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ - Tạp chí Quốc phòng toàn dân Thủ trưởng Bộ Tư lệnh tham quan mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện năm 2022

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn chiến lược trọng yếu – Thủ đô Hà Nội – trung tâm đầu não chính trị và hành chính quốc gia, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao dịch quốc tế của cả nước, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; trong đó, hết sức chú trọng xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; điều chỉnh lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cân đối, hợp lý giữa lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ, bảo đảm chất lượng ngày càng cao, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ và “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyển chọn, tuyển dụng đầu vào với giáo dục chính trị, huấn luyện, diễn tập quân sự, rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng cao, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô.

Thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, hằng năm, Bộ Tư lệnh tổ chức huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và nhiều lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, sự cố môi trường, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, thời gian qua, lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích “đi trước, về sau” trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, đưa Thủ đô vào trạng thái bình thường mới để tiếp đà phát triển. Qua đó, làm lan tỏa, tô thắm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trên địa bàn Thủ đô, cả nước và trong tâm trí bạn bè quốc tế.

Thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển, trong khi các thế lực thù địch tiếp tục chống phá bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, đòi hỏi Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, khắc phục khó khăn, tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới là nội dung trọng tâm, với những chủ trương, giải pháp đồng bộ, khoa học.

Một là, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Thủ đô luôn tăng cường bản chất giai cấp công nhân, có mục tiêu, phương hướng chính trị rõ ràng, hành động cách mạng đúng đắn, khoa học, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục vận dụng sáng tạo, hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; chú trọng rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phổ biến pháp luật. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; động cơ phấn đấu trong sáng, ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và phương pháp công tác tốt; chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa kiện toàn tổ chức, biên chế với tập huấn, bồi dưỡng, duy trì kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường các biện pháp xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh, các quận, huyện, thị xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, phát huy vai trò trung tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào Thi đua yêu nước của địa phương; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, truyền thống dân tộc, Quân đội, Thủ đô, nhất là truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô. Chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững định hướng chính trị, trận địa tư tưởng của Đảng trong từng cơ quan, đơn vị; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, cài cắm, móc nối chống phá. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, công tác dân vận, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ,… xây dựng lực lượng vũ trang thật sự vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Hai là, tiếp tục điều chỉnh, xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Trên cơ sở rút kinh nghiệm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức lực lượng giai đoạn 2017 – 2021, Bộ Tư lệnh tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, trọng tâm là Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, cơ cấu hợp lý, cân đối giữa lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, biên chế vũ khí, trang bị, cách đánh sở trường, đặc điểm địa bàn và thế trận khu vực phòng thủ Thủ đô. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tổ chức, biên chế “tinh, gọn, mạnh”, trọng tâm là tinh, gọn ở khối cơ quan Bộ Tư lệnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác; ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ quan quân sự quận, huyện, thị xã.

Cùng với xây dựng lực lượng thường trực, tiếp tục xây dựng lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, chất lượng cao, coi trọng chất lượng chính trị; thực hiện tốt các khâu đăng ký, quản lý, tạo nguồn, huấn luyện, kiểm tra, nâng cao tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự; chuẩn bị đầy đủ các kế hoạch, phương án sẵn sàng huy động, động viên lực lượng, phương tiện khi có tình huống. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng chính trị cao; trong đó, chú trọng xây dựng dân quân thường trực, cơ động, dân quân tự vệ tại chỗ, binh chủng chuyên môn kỹ thuật; đồng thời, đẩy mạnh đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở.

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ - Tạp chí Quốc phòng toàn dân Diễn tập chiến thuật dân quân tự vệ năm 2022

Ba là, đột phá đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện theo Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”; chú trọng giải pháp đột phá “huấn luyện lực lượng thường trực tinh nhuệ”. Quá trình thực hiện, lấy huấn luyện cán bộ là then chốt; gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện với rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng đơn vị an toàn. Huấn luyện lực lượng thường trực có trình độ kỹ thuật, chiến thuật cao, giỏi nghiệp vụ và năng lực tư duy, sáng tạo; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, lấy thực hành là chính; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại; tăng cường rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền, khả năng cơ động của bộ đội. Nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và năng lực quản lý, điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Thực hiện tốt công tác bảo đảm huấn luyện theo hướng “khoa học, hiệu quả, kịp thời”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ; gắn huấn luyện với diễn tập các phương án tác chiến, bảo vệ các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, địa bàn.

Tiếp tục tham mưu với Thành phố chỉ đạo nâng cao chất lượng luyện tập, diễn tập ở các cấp với nhiều quy mô, hình thức; chú trọng diễn tập theo phương án và gắn với địa bàn tác chiến, diễn tập chiến thuật tổng hợp có bắn đạn thật kết hợp làm công tác dân vận, diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu phòng thủ cấp cơ sở, diễn tập phòng thủ dân sự,… nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền, năng lực làm tham mưu, chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng của cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tốt chế độ, chính sách, tạo động lực xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Quán triệt phương châm “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp tăng cường quản lý tư tưởng, kỷ luật bộ đội; kịp thời rút kinh nghiệm các vụ vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong toàn quân để có biện pháp giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập, công tác; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, tăng cường tính “tự giác, nghiêm minh” trong chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ, khuyến khích họ tích cực, trách nhiệm trong hoạt động quốc phòng, quân sự ở địa phương. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, bổ sung các văn bản pháp lý, tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho lực lượng vũ trang hoạt động, công tác, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, với số lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khá lớn, lại công tác chủ yếu trên địa bàn đô thị giá cả đắt đỏ nên việc bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho đội ngũ này còn nhiều khó khăn. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung tham mưu bảo đảm tốt hơn nữa chính sách nhà ở, chính sách hậu phương Quân đội, góp phần động viên cán bộ; đồng thời, bảo đảm tốt các chế độ, tiêu chuẩn được hưởng, như: an, điều dưỡng, quân lương, quân trang, bảo hiểm y tế, v.v. Tổ chức chi trả đầy đủ phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, quân nhân dự bị; thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà, tư vấn học nghề, hỗ trợ việc làm,… cho quân nhân xuất ngũ. Bảo đảm tốt các chế độ trợ cấp ngày công lao động cho các đối tượng dân quân tự vệ (thường trực, cơ động), phụ cấp trách nhiệm của thôn đội trưởng, cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện tốt nhất để họ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm là, bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng vũ trang. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới theo quy định của pháp luật. Tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng công tác hậu cần phục vụ các nhiệm vụ: sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, v.v. Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án ngành Hậu cần Quân đội phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Kết hợp nguồn ngân sách của Quân đội với nguồn kinh phí khai thác của Thành phố và các quận, huyện, thị xã đầu tư xây dựng, nâng cấp sở chỉ huy, doanh trại, cơ sở hạ tầng các cơ quan, đơn vị, nhà trường, bảo đảm chính quy “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đẩy mạnh hoạt động chăn nuôi, tăng gia, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, phấn đấu quân số khỏe đạt 98,5% trở lên, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thường xuyên coi trọng công tác bảo đảm kỹ thuật, nhất là bảo đảm vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật cho các nhiệm vụ cả thường xuyên và đôt xuất. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế thông qua tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW, ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Từng bước đầu tư mua sắm trang bị hiện đại cho các lực lượng làm nhiệm vụ A2, nâng cao năng lực khai thác, làm chủ các loại vũ khí, trang bị mới. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; chấp hành nghiêm công tác bảo đảm an toàn trong lao động, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống kho, trạm, xưởng. Phối hợp với các lực lượng liên quan, nhất là Công an thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là khi đất nước có sự kiện chính trị trọng đại, đón đoàn khách quốc tế. góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến, thông minh, hiện đại”, xứng tầm trái tim của cả nước.

Trung tướng NGUYỄN QUỐC DUYỆT, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội