Để khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc thành hiện thực

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, Đại hội không chỉ đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn đánh giá tổng quát, khách quan kết quả 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

Kế thừa những thành quả đạt được, Đại hội không chỉ quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong 5 năm tới mà còn xác định phương hướng, mục tiêu của đất nước đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn, rất mới của Đại hội, đó là khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, mỗi kỳ đại hội Đảng đều có một số điểm nhấn tạo ấn tượng sâu đậm trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận, tin tưởng trong Đảng, trong xã hội. Điểm lại các kỳ đại hội Đảng gần đây, chúng ta thấy đều có điểm nhấn quan trọng, là định hướng để phấn đấu.

Điểm nhấn của Đại hội VI là Đại hội Đổi mới; Đại hội VII là Đại hội đề ra Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đại hội VIII là Đại hội đề ra chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đại hội IX là Đại hội xác định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ; Đại hội X là Đại hội xác định mục tiêu đưa đất nước sớm ra khỏi tình trạng nước kém phát triển; Đại hội XI là Đại hội ban hành Cương lĩnh bổ sung, phát triển và quyết định đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, hội nhập quốc tế; Đại hội XII là Đại hội chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế… Và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định khát vọng “Khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước… phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chúng ta đặt nhiều niềm tin vào khát vọng sẽ trở thành hiện thực. Niềm tin ấy là có cơ sở. Bởi vì, trải qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã thực sự thay da, đổi thịt. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, nền kinh tế Việt Nam được Tạp chí Kinh tế Thế giới xếp vào một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Đời sống Nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 3.000 USD, văn hóa, xã hội có sự phát triển mạnh mẽ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, kiện toàn và ngày càng vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền của đất nước được giữ vững.

“Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện niềm tự hào mãnh liệt như vậy!

Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử kết tinh sức sáng tạo của Đảng và Nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đại biểu đoàn Lâm Đồng cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nghị quyết Đại hội XIII xác định lộ trình với các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó chính là khát vọng và tầm nhìn của Đảng cách mạng và Nhân dân Việt Nam.

Chúng ta biết là, thế giới từ nhiều năm nay, nhiều tổ chức quốc tế như: Liên hợp quốc, Ngân hàng thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cũng đã đưa ra nhiều cách để phân loại các nước trên thế giới. Liên hợp quốc phân chia các nước trên thế giới thành 3 loại: (1) nước kém phát triển; (2) nước đang phát triển và (3) nước phát triển; dựa trên cơ sở thu nhập bình quân đầu người.

Năm 2020, Ngân hàng thế giới dựa trên thu nhập bình quân đầu người của các nước, đưa ra các tiêu chí cụ thể: (1) nước có thu nhập thấp là nước có GNI dưới 995 USD; (2) nước có thu nhập trung bình thấp là nước có GNI từ 996 – 3.895 USD; (3) nước có thu nhập trung bình cao là nước có GNI từ 3.896 -12.055 USD; (4) nước có thu nhập cao là nước có GNI/người trên 12.056 USD. Việt Nam quyết tâm phấn đấu đến năm 2045 sẽ là quốc gia có thu nhập cao trên thế giới.

Để hiện thực hóa khát vọng của dân tộc, Nghị quyết Đại hội xác định rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt, Đại hội đã xác định 3 đột phá chiến lược, đó là:

(1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

(2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức cần thực hiện tốt các nội dung công việc cụ thể:

Trước hết, tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp và người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đều có trách nhiệm học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Chúng ta đang bước vào một giai đoạn lịch sử mới, với niềm tự hào to lớn và niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng cách mạng chân chính, luôn vì Dân, vì Nước sẽ lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua mọi chông gai, thử thách, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm mong ước “Dân tộc Việt Nam sẽ bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Baolamdong.vn)