QLDA GXD

File pdf Thông tư số 12/2021/TT-BXD ?

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xây dựng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các định mức xây dựng sau:

  1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I; (opens new window)

  2. Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II; (opens new window)

  3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III; (opens new window)

  4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV; (opens new window)

  5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V; (opens new window)

  6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI; (opens new window)

  7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII; (opens new window)

  8. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII;

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Điều 3. Định mức xây dựng quy định tại Thông tư này thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và thay thế Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Để xem các Phụ lục bạn kích vào các link tương ứng ở Điều 1 nói trên hoặc link dưới đây.

1. Phụ lục I ? Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; (opens new window)

2. Phụ lục II ? Định mức dự toán xây dựng công trình; (opens new window)

3. Phụ lục III ? Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; (opens new window)

4. Phụ lục IV ? Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; (opens new window)

5. Phụ lục V ? Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; (opens new window)

6. Phụ lục VI ? Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; (opens new window)

7. Phụ lục VII ? Định mức sử dụng vật liệu xây dựng; (opens new window)

8. Phụ lục VIII ? Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Cài trang qlda.gxd.vn ra màn hình chính của thiết bị iOS hoặc Android để thuận tiện tra cứu văn bản quản lý dự án xây dựng: https://qlda.gxd.vn/huong-dan/huong-dan-su-dung.html