Phú Thọ

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về việc phân cấp cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Phân cấp cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh

1. Phân cấp cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc sớm hơn khi cần thiết.

2. Phân cấp cho Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết.

3. Phân cấp cho Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm theo quy định.

4. Phân cấp cho Sở Xây dựng công bố giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức công bố và hướng dẫn áp dụng các nội dung đã phân cấp tại Điều 2 Quyết định này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022. Bãi bỏ quy định về công bố giá vật liệu xây dựng tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.