Phú Yên

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 12 của “Quy định phân cấp,

uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với

các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành kèm theo Quyết định

số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “V/v Quản lý dự án đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh “V/v Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý”;

Căn cứ Thông báo số 317/TB-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh “V/v Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Trà – Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND thành phố Tuy Hòa”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 48/TTr-SXD ngày 13/6/2016), ý kiến thống nhất của UBND thành phố Tuy Hòa (tại Văn bản số 1952/UBND ngày 20/5/2016), kèm theo Báo cáo thẩm định số 100/BC-STP ngày 01/6/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm a, khoản 1 Điều 12 của “Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, như sau:

“a) Giám đốc Sở Xây dựng:

– Được uỷ quyền cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do tỉnh quản lý; nhà ở riêng lẻ có số tầng từ 08 tầng trở lên hoặc có chiều cao từ 28,0m trở lên thuộc các tuyến đường có lộ giới từ 30m trở lên tại thành phố Tuy Hòa; những công trình thuộc một dự án nhưng nằm trên địa bàn từ hai huyện, thị xã, thành phố trở lên thuộc địa giới hành chính do tỉnh quản lý; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh; trừ các công trình xây dựng quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

– Cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với màn hình quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên; biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu tương tự gắn với công trình xây dựng có sẵn; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2016.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành./.