Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình triển khai nhiệm vụ năm 2022

(Xây dựng) – Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hướng dẫn của Bộ Xây dựng cùng với sự phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, ngành Xây dựng Ninh Bình đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

so xay dung tinh ninh binh trien khai nhiem vu nam 2022 Rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng trong năm 2022.

Năm 2021, cùng với thành tích chung của tỉnh, ngành Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, luôn phát huy được tinh thần chủ động sáng tạo, cải tiến phương pháp, nỗ lực làm việc; cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể như, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ ở các đô thị, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã được tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng tiết kiệm nguồn lực để nâng cao hiệu quả đầu tư. Các dự án đã đáp ứng xây dựng đầy đủ, đồng bộ từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến công trình nhà ở, công trình công cộng, tăng tính thẩm mỹ, cảnh quan đô thị.

Công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” được thực hiện đúng quy trình và có việc vượt thời gian theo quy định. Công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng đạt nhiều kết quả tốt, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Công tác thẩm định dự án, kiểm tra nghiệm thu Nhà nước đã thực hiện có tập trung, xử lý quyết liệt đối với những công trình không đảm bảo yêu cầu, không đảm bảo năng lực hoạt động theo quy định, góp phần hạn chế tình trạng sai sót trong quá trình thực hiện – nhất là các công trình, dự án do cấp huyện, cấp xã, phường quyết định đầu tư.

Cùng với đó, công tác quản lý giá xây dựng được thực hiện sâu sát, kịp thời. Đặc biệt, công tác thanh, kiểm tra đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó chấn chỉnh hiện tượng các đơn vị tư vấn hành nghề tràn lan, thiếu năng lực theo quy định.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, ngành Xây dựng tỉnh Ninh Bình tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục triển khai lập các quy hoạch: Quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đảm bảo nội dung, tiến độ theo quy định.

Ngoài ra, thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công tác kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, công tác thẩm định của các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện qua đó nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương trong quản lý xây dựng cơ bản, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những khiếm khuyết, tồn tại (nếu có).

Thực hiện các mục tiêu của Chương trình phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 dự kiến được UBND tỉnh ban hành trong năm 2022. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, hướng dẫn để triển khai thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị đã đưa vào Kế hoạch phát triển nhà ở các năm 2019, 2020 và 2021.

Bên cạnh đó, lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lập, trình phê duyệt Đề án Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đảm bảo tiến độ, hiệu quả khi được UBND tỉnh bố trí kinh phí.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xây dựng; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng nhằm mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Các phòng Quản lý đô thị thành phố, phòng Kinh tế – Hạ tầng các huyện tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện đầu tư xây dựng của các công trình xây dựng do UBND các cấp thành phố, huyện, xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra xây dựng cơ bản ở các xã, thị trấn; việc cấp phép và quản lý, kiểm tra cho các công trình nhà ở riêng lẻ, các công trình thuộc dự án thuộc thẩm quyền.