Sở Xây dựng Lạng Sơn thực hiện tốt công tác 6 tháng đầu năm 2022

(Xây dựng) – Trong 6 tháng đầu năm, Sở Xây dựng Lạng Sơn luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo động lực, đột phá về thu hút đầu tư vào tỉnh.

so xay dung lang son thuc hien tot cong tac 6 thang dau nam 2022 Một góc thành phố Lạng Sơn (Ảnh: Internet).

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Trong công tác cấp Giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện theo dõi chỉ số cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, giao phòng Quản lý xây dựng làm đầu mối theo dõi chỉ số cấp phép xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ đối với công tác thẩm định dự án và cấp phép xây dựng. Từ 1/1/2022 đến thời điểm báo cáo đã tổ chức thẩm định được 41 hồ sơ. Trong đó hoàn thành đúng hạn 16 hồ sơ, trước hạn 22 hồ sơ, chậm hạn 03 hồ sơ, đang thực hiện 01 hồ sơ theo thời hạn quy định; Cấp giấy phép xây dựng với 01 hồ sơ. Trong đó hoàn thành trước hạn 01 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ thẩm định và cấp phép đều thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, 4 đã rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng.

Thực hiện cải cách toàn diện trong công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, Sở đã đưa ra 100% thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và khuyến khích cá nhân, tổ chức thanh toán phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính bằng các phương thức trực tuyến.

Sở cũng đã ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính, trong đó đưa ra lựa chọn đăng ký rà soát 01 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm các thủ tục hành chính của Sở Xây dựng được thực hiện qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh cơ bản đảm bảo thời hạn theo yêu cầu. Cụ thể: Tổng số tiếp nhận đến thời điểm báo cáo là 161 hồ sơ, đã giải quyết 143 hồ sơ, trong đó trước hạn 104 hồ sơ, đúng hạn 37 hồ sơ, chậm hạn 02 hồ sơ, còn lại 18 hồ sơ đang giải quyết theo thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, về công tác thanh tra, Sở đã thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo đúng quy định của pháp luật, trọng tâm thanh tra là: Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; công tác quản lý dự án của chủ đầu tư; quản lý chất lượng công trình xây dựng; công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; công tác thanh, quyết toán công trình; công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án, công trình; công tác quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra; Lập thủ tục xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng theo quy định.