Kon Tum công bố Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2022-2026

(Xây dựng) – Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 1082/SXD-PTĐT về Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2022-2026 và năm đầu kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực nhà ở tại tỉnh Kon Tum.

Kon Tum công bố Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2022-2026 Nhà ở xã hội tỉnh Kon Tum đang triển khai theo quy định để đưa vào sử dụng.

Nhằm cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2022 – 2026 đã được phê duyệt tại Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2030. Làm cơ sở để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ; huy động mọi nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, tham gia phát triển nhà ở, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh thị trường bất động sản.

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển nhà ở khu vực đô thị văn minh, hiện đại; phát triển nhà ở khu vực nông thôn đồng bộ và phù hợp với mục tiêu của chương trình nông thôn mới, từng bước cải thiện chất lượng nhà ở cho người dân; nâng cao công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ với sự phát triển của chung của tỉnh.

Chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2022 – 2026

Đến năm 2026, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh Kon Tum đạt khoảng 26,7m2 sàn/người (trong đó: khu vực đô thị đạt 30m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 23,6m2 sàn/người).

Diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 10m2 sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm khoảng 4.336.693m2, trong đó: nhà ở thương mại khoảng 1.266.245m2 sàn, nhà ở công vụ khoảng: 2.500m2 sàn, nhà ở xã hội khoảng: 135.366m2 sàn, nhà ở dân tự xây khoảng: 2.932.582m2 sàn.

Tỷ lệ chất lượng nhà ở phấn đấu tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 40% (trong đó khu vực đô thị đạt khoảng 50%, khu vực nông thôn đạt khoảng 35%), giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ.

Diện tích đất ở dự kiến khoảng 722,70ha, trong đó: nhà ở thương mại khoảng 309,29ha, nhà ở công vụ khoảng 0,60ha, nhà ở xã hội khoảng 25,07ha, nhà ở dân tự xây khoảng 387,74ha.

Nhu cầu về vốn và nguồn vốn phát triển nhà ở: Tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2022 – 2026 khoảng 37.371,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn xã hội hóa và vốn hợp pháp khác.

Chỉ tiêu phát triển nhà ở năm đầu kỳ

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 23,1m2 sàn/người (trong đó: khu vực đô thị đạt 29,2m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 18,0m2 sàn/người).

Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm khoảng 794.090m2, Trong đó nhà ở thương mại khoảng 296.923m2; nhà ở dân tự xây tăng thêm 497.168m2. (Vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Diện tích đất ở phát triển nhà ở dự kiến: 132,88ha, trong đó: Nhà ở thương mại khoảng 61,86ha; Nhà ở dân tự xây khoảng 71,02ha.

Nhu cầu về vốn và nguồn vốn phát triển nhà ở: Tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn là 6.886,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn xã hội hóa và vốn hợp pháp khác.

Sở Xây dựng Kon Tum công bố Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 – 2026 và năm đầu kỳ đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt để các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, triển khai thực hiện.