Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty Xây Dựng

Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty Xây Dựng nội dung bài viết bao gồm bộ máy kế toán tại công ty Xây Dựng, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, chính sách kế toán áp dụng tại công ty, hình thức sổ kế toán áp dụng. Bài viết được chúng tôi thu thập từ nguồn dữ liệu uy tín, các bạn có thể yên tâm kham thảo.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

1. Bộ máy kế toán Tại Công Ty Xây Dựng

Sơ đồ Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
Sơ đồ Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban – Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Kế Toán

* Kế toán trưởng: Kế toán trưởng là người kế toán tổng hợp giúp giám đốc chỉ đạo mọi công việc kế toán và nắm được các thông tin kế toán tài chính của doanh nghiệp. Quản lý và phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên. Kế toán trưởng có quyền tham dự các cuộc họp của công ty để thảo luận và cung cấp thông tin cho việc ra các quyết định về các vấn đề thu chi, kế hoạch kinh doanh,…

* Kế toán thuế: Nộp các loại thuế theo quy định của thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. .. và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến thuế.

* Thủ quỹ: Là người nắm nguồn tiền tệ của công ty, có vai trò theo dõi thường xuyên các khoản thu, chi phát sinh. Quản lí các chứng từ thu chi, thực hiện ghi chép vào sổ quỹ. Hằng ngày kiểm tra và đối chiếu sổ quỹ với sổ kế toán.

* Kế toán kho: Ghi chép phản ánh đầy đủ, chính xác toàn bộ những chi phí phát sinh theo từng đối tượng, từng kì báo cáo, tính toán chính xác giá thành từ đó có biện pháp tốt để quản lí chi phí sản xuất. Theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn các loại hàng hóa trong kì.

* Kế toán công nợ: Theo dõi tình hình mua bán hàng hóa tại công ty. Theo dõi tình hình thanh toán của công ty với các nhà cung cấp và khách hàng. Thanh toán các khoản nợ đúng thời hạn và quy định.

Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty Xây Dựng
Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty Xây Dựng

3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty – Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Kế Toán

Công ty áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư số 200/2014/BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014.

– Niên độ kế toán: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

– Đơn vị tiền tệ áp dụng: Việt Nam đồng.

– Phương pháp tính thuế: Công ty tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

– Phương pháp ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ:

+ TSCĐ của Công ty được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn luỹ kế.

+ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: theo nguyên tắc giá gốc.

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT – BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Phương pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho:

+ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Được phản ánh giá và ghi chép theo nguyên tắc giá gốc.

+ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

XEM THÊM ==> Mẫu Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Kế Toán, Nhiệm Vụ Từng Vị Trí

4. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, Công ty sử dụng hình thức Nhật Ký Chung

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ nhật ký, mà cơ bản là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Cuối cùng, lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi vào sổ Cái tương ứng với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Sơ đồ Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung
Sơ đồ Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính)

Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Kế Toán Tại Công Ty Xây Dựng những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi và chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài khóa luận của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864