Định mức xây dựng 588

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG 588

Định mức xây dựng 588 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)

Tập Định mức xây dựng 588 của Bộ Xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – phần Xây dựng đã được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung vào 3 chương sau:

Stt

Nhóm, loại công tác xây dựng

Mã hiệu định mức 1776/BXD-VP

Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

1

Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách (Không sử dụng dung dịch khoan)

Thay thế AC.31110¸ AC.31524

AC.31110¸ AC.31445

2

Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (có sử dụng dung dịch khoan)

Thay thế AC.32111¸ AC.32722

AC.32110¸ AC.32445

3

Bơm dung dịch Polymer chống sụt thành lỗ khoan, thành cọc Barrette

Bổ sung

AC.32900

CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC

4

Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết chân không có màng kín khí

Bổ sung

AL.16200

5

Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết chân không có màng kín khí

Bổ sung

AL.16300

6

Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng đất sét

Bổ sung

AL.16410

7

Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng bentonite

Bổ sung

AL.16420

8

Đào phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng

Sửa đổi

AL.54200

CHƯƠNG XII: CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG BẰNG Ô TÔ

9

Bốc xếp các loại vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công

Bổ sung

AM.11000

10

Bốc xếp các loại vật liệu khác bằng thủ công

Bổ sung

AM.12000

11

Bốc xếp cấu kiện bê tông, trọng lượng P£200kg bằng thủ công

Bổ sung

AM.13000

12

Bốc xếp cấu kiện bê tông bằng cơ giới

Bổ sung

AM.14000

13

Vận chuyển các loại vật liệu bằng thủ công

Bổ sung

AM.21000

14

Vận chuyển cát, đá dăm bằng ô tô tự đổ

Bổ sung

AM.22000

15

Vận chuyển xi măng bao, sắt thép bằng ô tô vận tải thùng

Bổ sung

AM.23000

16

Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P £200kg bằng ô tô vận tải thùng

Bổ sung

AM.31000

17

Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng

Bổ sung

AM.32000

18

Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng

Bổ sung

AM.33000

Chi tiết Định mức xây dựng 588: Tải về xem

Có thể bạn quan tâm:

Nhận Bóc Tách Khối Lượng, Nhận Lập Dự Toán Công Trình

Hướng dẫn bóc tách khối lượng