Hướng dẫn tài khoản 441 (nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Thông tư 200/2014/TT-BTC, nguyên tắc kế toán đối với Tài khoản 441 được quy định như sau:

– Tài khoản 441 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị được dùng cho việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh và mua sắm tài sản cố định để đổi mới công nghệ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở doanh nghiệp phải chấp hành và tôn trọng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản hiện hành.

– Mỗi khi công tác xây dựng và mua sắm tài sản cố định hoàn thành, tài sản được bàn giao đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, kế toán phải tiến hành các thủ tục quyết toán vốn đầu tư của từng công trình, hạng mục công trình. Khi quyết toán vốn đầu tư được duyệt, kế toán phải ghi giảm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ghi tăng Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Toàn văn File Word Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán năm 2023

Hướng dẫn tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

(Ảnh minh họa – Nguồn từ Internet)

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư 200/2014/TT-BTC, kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 441 được quy định như sau:

Bên Nợ: Số vốn đầu tư xây dựng cơ bản giảm do:

– Xây dựng mới và mua sắm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán vốn đầu tư đã được duyệt.

– Nộp lại số vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng không hết cho đơn vị cấp trên, cho Nhà nước.

Bên Có: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng do:

– Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

– Nhận vốn đầu tư xây dựng cơ bản do được tài trợ, viện trợ.

– Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển.

Số dư bên Có: Số vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện có của doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng công tác xây dựng cơ bản chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng quyết toán chưa được duyệt.

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 75 Thông tư 200/2014/TT-BTC, phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của Tài khoản 441 được quy định như sau:

(1) Nhận được vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, ghi:

Nợ các Tài khoản 111, 112.

Có Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

(2) Trường hợp nhận vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ngân sách cấp theo dự toán được giao:

– Khi được giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về khoản mục này trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Khi rút dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản để sử dụng, căn cứ vào tình hình sử dụng dự toán chi đầu tư xây dựng để hạch toán vào các tài khoản có liên quan, ghi:

Nợ Tài khoản 111- Tiền mặt.

Nợ các Tài khoản 152, 153, 331,…

Nợ Tài khoản 133- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.

Nợ Tài khoản 241- Xây dựng cơ bản dở dang (rút dự toán chi trực tiếp).

Có Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

(3) Khi chưa được giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị được Kho bạc cho tạm ứng vốn đầu tư, khi nhận được vốn tạm ứng của Kho bạc, ghi:

Nợ các Tài khoản 111,112.

Có Tài khoản 338- Phải trả, phải nộp khác (3388).

(4) Khi dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản được giao, đơn vị phải thực hiện các thủ tục thanh toán để hoàn trả Kho bạc khoản vốn đã tạm ứng. Khi được Kho bạc chấp nhận các chứng từ thanh toán, ghi:

Nợ Tài khoản 338- Phải trả, phải nộp khác (3388).

Có Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

(5) Nhận vốn đầu tư xây dựng cơ bản để trả các khoản vay, nợ ghi:

Nợ các Tài khoản 336, 338, 341…

Có Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

(6) Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

Có Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

(7) Khi công tác xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, bàn giao đưa vào sản xuất, kinh doanh: Kế toán ghi tăng giá trị tài sản cố định do đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định hoàn thành, ghi:

Nợ Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình.

Nợ Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình.

Có Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.

(8) Khi trả lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho Ngân sách Nhà nước, cho đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Có các Tài khoản 111, 112.

(9) Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ Tài khoản 441- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Có Tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (4111).