Trường Chính trị Yên Bái

Mã Tên sách Trích dẫn Năm Tác giả Chủ đề Nhà xuất bản X 3 Nguyên lý công tác tư tưởng Tập I Tập sách giới thiệu những vấn đề chung nhất của công tác tư tưởng: bản chất, hình thái, chức năng, phương châm hoạt động và vai trò của nó. Những nội dung cơ bản của công tác giáo dục tư tưởng về thế giới quan, chính trị tư tưởng, kinh tế, đạo đức, lối sống. 1998 Tập thể tác giả X Chính trị quốc gia X 4 Văn kiện Đại hội Tập II Tập sách báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Đảng của Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba 1960 Lê Đức Thọ X Ban chấp hành Đảng Lao động Việt Nam X 5 Văn kiện Đại hội Tập II Tập sách báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Đảng của Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba 1960 Lê Đức Thọ X Ban chấp hành Đảng Lao động Việt Nam X6 Văn kiện Đại hội Tập III Tập sách báo cáo về nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) 1960 Nguyễn Duy Trinh X Ban chấp hành Đảng Lao động Việt Nam X 9 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Tập sách là báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm 1986-1990 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam về bổ xung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong điều lệ Đảng. 1987 Tập thể tác giả X Sự thật X 11 Văn kiện của Đảng Bộ Liên khu Việt Bắc năm 1948 Tập II Tập sách gồm: những văn kiện của Đại hội Đảng bộ liên khu I tháng 7 năm 1948. Những nghị quyết của hội nghị thường vụ Liên khu ủy I. Những chỉ thị của Liên khu ủy I năm 1948. Báo cáo của Liên khu ủy I năm 1948. 1970 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử Đảng khu tự trị Việt Bắc X 12 Văn kiện năm 1952 Tạp VIII Tập sách là: Những Nghị quyết, Chỉ thị, Báo cáo của Liên khu ủy Việt Bắc 1971 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử Đảng khu tự trị Việt Bắc X 13 Văn kiện của Đảng Bộ Liên khu Việt Bắc năm 1949 Tập IV Tập sách gồm: Những nghị quyết của Liên khu ủy 10. Những văn kiện của Đại biểu hội nghị Đảng bộ Liên khu 10 lần thứ hai. Những chỉ thị, báo cáo của Liên khu ủy 10 1970 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử Đảng khu tự trị Việt Bắc X 14 Văn kiện năm 1951 Tập VII Tập sách là: Những nghị quyết, Chỉ thị, Báo cáo của Liên khu ủy Việt Bắc 1971 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử Đảng khu tự trị Việt Bắc X 15 Văn kiện năm 1954 Tập X Tập sách là: Những nghị quyết, Chỉ thị, Báo cáo của Liên khu ủy Việt Bắc 1971 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử Đảng khu tự trị Việt Bắc X 16 Văn kiện Đảng 1930-1945 Tập sách gồm: Thông cáo, Tuyên ngôn, Lời kêu gọi, Nghị quyết, Chỉ thị, thư …từ năm 1930 – 1945 1977 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương X 17 Văn kiện Đảng 1930-1945 Tập sách gồm: Thông cáo, Tuyên ngôn, Lời kêu gọi, Nghị quyết, Chỉ thị, thư …từ năm 1930 – 1945 1977 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương X 18 Văn kiện Đảng từ 27-10-1927 đến 7-4-1935 Cuốn sách gồm những Chỉ thị, thông cáo, luận cương và nghị quyết của các hội nghị Trung ương toàn bộ văn kiện của Đại hội toàn quốc lần thứ I của Đảng (1935) và những thư, chỉ thị của quốc tế cộng sản, của các Đảng bạn gửi Đảng ta 1964 Tập thể tác giả X Sự thật X 19 Văn kiện Đảng từ 10-8-1935 đến 1939 Trong tập văn kiện này là các bản tham luận của đại biểu Đảng ta tại Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ XII năm 1935 một số nghị quyết và thư của Đảng ta, một số tài liệu tham khảo khác 1964 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử đảng X 20 Văn kiện Đảng từ 10-8-1935 đến 1939 Trong tập văn kiện này là các bản tham luận của đại biểu Đảng ta tại Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ XII năm 1935 một số nghị quyết và thư của Đảng ta, một số tài liệu tham khảo khác 1964 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử đảng X 21 Một vài vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng Cuốn sách gồm một số vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng, đề cập một số vấn đề chung về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề nổi bật và mới mẻ trong nội dung lãnh đạo của Đảng ta hiện nay 1980 Tập thể tác giả X Sự thật X 22 Một vài vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng Cuốn sách gồm một số vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng, đề cập một số vấn đề chung về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề nổi bật và mới mẻ trong nội dung lãnh đạo của Đảng ta hiện nay 1980 Tập thể tác giả X Sự thật X 23 Một vài vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng Cuốn sách gồm một số vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng, đề cập một số vấn đề chung về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề nổi bật và mới mẻ trong nội dung lãnh đạo của Đảng ta hiện nay 1980 Tập thể tác giả X Sự thật X 24 Văn kiện Đảng 1945 – 1954 Cuốn sách gồm có Nghị quyết, chỉ thị, thông cáo…của Trung ương Đảng đã được sắp xếp theo trình tự thời gian, còn có một số lời kêu gọi, bài phát biểu… của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1978 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương X 25 Văn kiện Đảng 1945 – 1954 Cuốn sách gồm có Nghị quyết, chỉ thị, thông cáo…của Trung ương Đảng đã được sắp xếp theo trình tự thời gian, còn có một số lời kêu gọi, bài phát biểu… của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1978 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương X 26 Văn kiện Đảng 1945 – 1954 Cuốn sách gồm có Nghị quyết, chỉ thị, thông cáo…của Trung ương Đảng đã được sắp xếp theo trình tự thời gian, còn có một số lời kêu gọi, bài phát biểu… của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1978 Tập thể tác giả X Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương X 27 Văn kiện Đảng về vấn đề mặt trận dân tộc thống nhất từ năm 1930 đến năm 1970 Tập văn kiện này giúp Đảng ủy các cấp, các ngành và cán bộ phụ trách công tác mặt trận trong việc nghiên cứu để thấu suốt hơn nữa đường lối, chính sách mặt trận của Đảng từ 1930 đến 1970 1971 Tập thể tác giả X Sự thật X 28 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng Bản Báo cáo chính trị do Đồng chí Lê Duẩn trình bày tổng kết một cách sâu sắc tình hình cách mạng Việt Nam từ sau Đại hội Đảng lần thứ III đến nay, đồng chí đã vận dụng những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, vạch ra một cách hoàn chỉnh và sáng tạo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước chỉ rõ những nhiệm vụ của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn mới 1977 Tập thể tác giả X Sự thật X 29 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng Bản Báo cáo chính trị do Đồng chí Lê Duẩn trình bày tổng kết một cách sâu sắc tình hình cách mạng Việt Nam từ sau Đại hội Đảng lần thứ III đến nay, đồng chí đã vận dụng những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, vạch ra một cách hoàn chỉnh và sáng tạo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước chỉ rõ những nhiệm vụ của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn mới 1977 Tập thể tác giả X Sự thật X 30 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng Bản Báo cáo chính trị do Đồng chí Lê Duẩn trình bày tổng kết một cách sâu sắc tình hình cách mạng Việt Nam từ sau Đại hội Đảng lần thứ III đến nay, đồng chí đã vận dụng những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, vạch ra một cách hoàn chỉnh và sáng tạo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước chỉ rõ những nhiệm vụ của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn mới 1977 Tập thể tác giả X Sự thật X 31 Điện và lời chào mừng Đại hội lần thứ IV Đảng cộng sản Việt – Nam Cuốn sách gồm: các bài diễn văn và các bức điện chào mừng Đại hội của các đảng anh em và cách mạng thế giới 1977 Tập thể tác giả X Sự thật X 32 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Tập sách là báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm 1986-1990 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam về bổ xung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong điều lệ Đảng. 1987 Tập thể tác giả X Sự thật X 35 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Tập sách là báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm 1986-1990 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam về bổ xung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong điều lệ Đảng. 1987 Tập thể tác giả X Sự thật X 38 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Tập sách là báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm 1986-1990 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam về bổ xung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong điều lệ Đảng. 1987 Tập thể tác giả X Sự thật X 40 Diễn văn tại Hội nghị Các Ban giáo dục chính trị trực thuộc các ty, phòng giáo dục quốc dân các tỉnh, huyện toàn nga ngày 3 tháng một 1920 Tập sách là diễn văn tại Hội nghị các Ban giáo dục chính trị được dịch theo bản tiếng Pháp, trong Lê-nin toàn tập, tập 31, 1963 Tập thể tác giả X Sự thật X 41 Xây dựng Đảng tập 2 Cuốn sách là tập giáo trình cho học viên cao cấp nói về: Công tác tư tưởng là một bộ phận của hoạt động lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng kinh tế. Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức quần chúng của những người lao động. Tổ chức công tác của Ban chấp hành Đảng bộ và bộ máy giúp việc. 1982 Tập thể tác giả X Sách giáo khoa Mác – Lê-nin X 42 Xây dựng Đảng tập 2 Cuốn sách là tập giáo trình cho học viên cao cấp nói về: Công tác tư tưởng là một bộ phận của hoạt động lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng kinh tế. Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức quần chúng của những người lao động. Tổ chức công tác của Ban chấp hành Đảng bộ và bộ máy giúp việc. 1982 Tập thể tác giả X Sách giáo khoa Mác – Lê-nin X 43 Xây dựng Đảng tập 2 Cuốn sách là tập giáo trình cho học viên cao cấp nói về: Công tác tư tưởng là một bộ phận của hoạt động lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng kinh tế. Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức quần chúng của những người lao động. Tổ chức công tác của Ban chấp hành Đảng bộ và bộ máy giúp việc. 1982 Tập thể tác giả X Sách giáo khoa Mác – Lê-nin X 44 Xây dựng Đảng tập 2 Cuốn sách là tập giáo trình cho học viên cao cấp nói về: Công tác tư tưởng là một bộ phận của hoạt động lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng kinh tế. Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức quần chúng của những người lao động. Tổ chức công tác của Ban chấp hành Đảng bộ và bộ máy giúp việc. 1982 Tập thể tác giả X Sách giáo khoa Mác – Lê-nin X 45 Xây dựng Đảng tập 2 Cuốn sách là tập giáo trình cho học viên cao cấp nói về: Công tác tư tưởng là một bộ phận của hoạt động lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng kinh tế. Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức quần chúng của những người lao động. Tổ chức công tác của Ban chấp hành Đảng bộ và bộ máy giúp việc. 1982 Tập thể tác giả X Sách giáo khoa Mác – Lê-nin X 46 Về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản Nội dung chủ yếu của tập sách chuyên đề kinh điển trích tác phẩm và trích bài của V.I.Lê-nin về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản 1977 V.I. Lê-nin X Sự thật X 47 Về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản Nội dung chủ yếu của tập sách chuyên đề kinh điển trích tác phẩm và trích bài của V.I.Lê-nin về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản 1977 V.I. Lê-nin X Sự thật X 48 Về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản Nội dung chủ yếu của tập sách chuyên đề kinh điển trích tác phẩm và trích bài của V.I.Lê-nin về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản 1977 V.I. Lê-nin X Sự thật X 49 Về vấn đề cán bộ Tập sách giới thiệu những ý kiến các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác về vấn đề cán bộ: Vị trí quan trọng của vấn đề cán bộ. Khả năng rộng lớn và ý nghĩa quan trọng của việc tuyển lựa cán bộ từ công nhân và nông dân- Đào tạo lớp trí thức mới xuất thân từ công nông và sử dụng cải tạo cán bộ trí thức cũ. Tiêu chuẩn cán bộ và việc lựa chọn cán bộ. Mạnh dạn sử dụng, đề bạt cán bộ trẻ kết hợp đúng đắn cán bộ cũ, già với cán bộ mới, trẻ. Ra sức đào tạo và đề bạt cán bộ nữ. Ra sức nâng cao trình độ lý luận Mác – Lê-nin và trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật cho cán bộ 1970 Đồng tác giả X Sự thật X 50 Về vấn đề cán bộ Tập sách giới thiệu những ý kiến các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác về vấn đề cán bộ: Vị trí quan trọng của vấn đề cán bộ. Khả năng rộng lớn và ý nghĩa quan trọng của việc tuyển lựa cán bộ từ công nhân và nông dân- Đào tạo lớp trí thức mới xuất thân từ công nông và sử dụng cải tạo cán bộ trí thức cũ. Tiêu chuẩn cán bộ và việc lựa chọn cán bộ. Mạnh dạn sử dụng, đề bạt cán bộ trẻ kết hợp đúng đắn cán bộ cũ, già với cán bộ mới, trẻ. Ra sức đào tạo và đề bạt cán bộ nữ. Ra sức nâng cao trình độ lý luận Mác – Lê-nin và trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật cho cán bộ 1970 Đồng tác giả X Sự thật X 51 Hỏi và đáp về công tác Đảng tập II Tập sách giúp chúng ta hiểu được: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động và hệ thống tổ chức của Đảng. Tổ chức và lãnh đạo Đại hội Đảng bộ các cấp. Tổ chức cơ sở Đảng. Công tác cán bộ của Đảng. Công tác kiểm tra của Đảng. Kỷ luật của Đảng và việc chấp hành kỷ luật trong Đảng. 1982 Tập thể tác giả X Sự thật X 53 Văn kiện của Đảng về chính sách dân tộc từ tháng 9-1960 đến tháng 10-1967 Tập văn kiện này gồm một số tài liệu của Trung ương Đảng ta nói về chính sách dân tộc và các chính sách khác có liên quan đến miền núi từ Đại hội lần thứ ba của Đảng năm 1960 đến cuối năm 1967 1969 Tập thể tác giả X Sự thật X 54 Văn kiện của Đảng về chính sách dân tộc từ tháng 9-1960 đến tháng 10-1967 Tập văn kiện này gồm một số tài liệu của Trung ương Đảng ta nói về chính sách dân tộc và các chính sách khác có liên quan đến miền núi từ Đại hội lần thứ ba của Đảng năm 1960 đến cuối năm 1967 1969 Tập thể tác giả X Sự thật X 55 Văn kiện của Đảng về chính sách dân tộc từ tháng 9-1960 đến tháng 10-1967 Tập văn kiện này gồm một số tài liệu của Trung ương Đảng ta nói về chính sách dân tộc và các chính sách khác có liên quan đến miền núi từ Đại hội lần thứ ba của Đảng năm 1960 đến cuối năm 1967 1969 Tập thể tác giả X Sự thật X 56 Văn kiện của Đảng về chính sách dân tộc từ tháng 9-1960 đến tháng 10-1967 Tập văn kiện này gồm một số tài liệu của Trung ương Đảng ta nói về chính sách dân tộc và các chính sách khác có liên quan đến miền núi từ Đại hội lần thứ ba của Đảng năm 1960 đến cuối năm 1967 1969 Tập thể tác giả X Sự thật X 57 Văn kiện của Đảng về chính sách dân tộc từ tháng 9-1960 đến tháng 10-1967 Tập văn kiện này gồm một số tài liệu của Trung ương Đảng ta nói về chính sách dân tộc và các chính sách khác có liên quan đến miền núi từ Đại hội lần thứ ba của Đảng năm 1960 đến cuối năm 1967 1969 Tập thể tác giả X Sự thật X 58 Văn kiện của Đảng về đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền bắc nước ta Tập văn kiện này gồm Nghị quyết của hội nghị Trung ương lần thứ 16 về vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 về nhiệm vụ và phương hướng xây dựng và phát triển công nghiệp 1968 Tập thể tác giả X Sự thật X 59 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Tập sách báo cáo này nói về: Thắng lợi vĩ đại, bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 1976-1980 phát triển và cải tạo kinh tế, văn hóa, phát triển khoa học, kỹ thuật. đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hóa, xây dựng và phát triển nền văn hóa mới. Tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò các đoàn thể, làm tốt công tác quần chúng. tình hình thế giới, nhiệm vụ quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng ta. Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 1977 Tập thể tác giả X Sự thật X 60 Báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Tập sách báo cáo này nói về: Thắng lợi vĩ đại, bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 1976-1980 phát triển và cải tạo kinh tế, văn hóa, phát triển khoa học, kỹ thuật. đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hóa, xây dựng và phát triển nền văn hóa mới. Tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò các đoàn thể, làm tốt công tác quần chúng. tình hình thế giới, nhiệm vụ quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng ta. Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 1977 Tập thể tác giả X Sự thật X 61 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Tập I Tập văn kiện này gồm: Tình hình và nhiệm vụ chung. Những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế- xã hội trong 5 năm 1981-1985 và những năm 80. Nhiệm vụ văn hóa xã hội. Tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát động phong trào cách mạng của quần chúng. Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta Nâng cao sức chiến đấu của Đảng 1982 Tập thể tác giả X Sự thật X 62 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Tập I Tập văn kiện này gồm: Tình hình và nhiệm vụ chung. Những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế- xã hội trong 5 năm 1981-1985 và những năm 80. Nhiệm vụ văn hóa xã hội. Tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát động phong trào cách mạng của quần chúng. Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta Nâng cao sức chiến đấu của Đảng 1982 Tập thể tác giả X Sự thật X 63 Đề cương giới thiệu văn kiện Đại hội lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam Tập sách đề cương giới thiệu văn kiện gồm có: Vấn đề đổi mới tư duy. Chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Cơ cấu kinh tế và ba chương trình mục tiêu. Xây dựng và củng cố sản xuất XHCN sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế. chính sách xã hội. Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước XHCN. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng 1987 Tập thể tác giả X Sách giáo khoa Mác – Lê-nin X 64 Giải thích một số từ ngữ trong báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ IV của Đảng Cuốn sách này nhằm giới thiệu nội dung cơ bản của từ ngữ trong: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng trình bày tại Đại hội thứ IV của Đảng có tác dụng chỉ đạo toàn bộ hoạt động cách mạng của nhân dân ta. 1978 Tập thể tác giả X Sách giáo khoa Mác – Lê-nin X 65 Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ IV Nội dung chủ yếu tập văn kiện này trình bày: Tình hình 5 năm và 3 nhiệm kỳ qua. Phương hướng nhiệm vụ 5 năm 1986-1990 1986 Tập thể tác giả X Nội bộ X 66 Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ IV Nội dung chủ yếu tập văn kiện này trình bày: Tình hình 5 năm và 3 nhiệm kỳ qua. Phương hướng nhiệm vụ 5 năm 1986-1990 1986 Tập thể tác giả X Nội bộ X 67 Một vài vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng Cuốn sách gồm một số vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng, đề cập một số vấn đề chung về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề nổi bật và mới mẻ trong nội dung lãnh đạo của Đảng ta hiện nay 1980 Tập thể tác giả X Sự thật X 68 Một vài vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng Cuốn sách gồm một số vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng, đề cập một số vấn đề chung về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề nổi bật và mới mẻ trong nội dung lãnh đạo của Đảng ta hiện nay 1980 Tập thể tác giả X Sự thật X 69 Nhận rõ yêu cầu mới của tình hình, nâng cao ý chí phấn đấu và trau rồi đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác trước mắt Cuốn sách là Chỉ thị về cuộc vận động chỉnh huấn mùa xuân 1965 và nhận rõ yêu cầu mới của tình hình, nâng cao ý chí phấn đấu và trau rồi đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác trước mắt. 1965 Tập thể tác giả X Sự thật X 76 Một số văn kiện chủ yếu về công tác xây dựng Đảng Trong tập sách có những nghị quyết lớn nêu bật đường lối quan điểm của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tổng kết những kinh nghiệm phong phú về vận dụng đường lối, phương châm xây dựng Đảng và nêu rõ phương hướng phấn đấu vươn lên của các tổ chức Đảng cũng như của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra còn có những chỉ thị, thông tri hướng dẫn cụ thể về từng mặt công tác Đảng. 1981 Tập thể tác giả X Sự thật X 77 Một số văn kiện chủ yếu về công tác xây dựng Đảng Trong tập sách có những nghị quyết lớn nêu bật đường lối quan điểm của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tổng kết những kinh nghiệm phong phú về vận dụng đường lối, phương châm xây dựng Đảng và nêu rõ phương hướng phấn đấu vươn lên của các tổ chức Đảng cũng như của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra còn có những chỉ thị, thông tri hướng dẫn cụ thể về từng mặt công tác Đảng. 1981 Tập thể tác giả X Sự thật X 78 Một số văn kiện chủ yếu về công tác xây dựng Đảng Trong tập sách có những nghị quyết lớn nêu bật đường lối quan điểm của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tổng kết những kinh nghiệm phong phú về vận dụng đường lối, phương châm xây dựng Đảng và nêu rõ phương hướng phấn đấu vươn lên của các tổ chức Đảng cũng như của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra còn có những chỉ thị, thông tri hướng dẫn cụ thể về từng mặt công tác Đảng. 1981 Tập thể tác giả X Sự thật X 79 Về xây dựng Đảng Cuốn sách gồm những tác phẩm lý luận quan trọng về xây dựng Đảng. Những luận điểm trình bày trong những tác phẩm không những đã được chứng minh bằng những thực tiễn thắng lợi to lớn của Đảng trong gần 20 năm qua mà còn soi sáng cho toàn Đảng ta tiếp tục tiến lên trong điều kiện mới, nhằm xây dựng Đảng ta mãi mãi là một Đảng bách chiến bách thắng, một Đảng vo sản đại biểu trung thành và đầy đủ lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân và dân tộc 1978 Lê Duẩn X Sự thật X 80 Về xây dựng Đảng Cuốn sách gồm những tác phẩm lý luận quan trọng về xây dựng Đảng. Những luận điểm trình bày trong những tác phẩm không những đã được chứng minh bằng những thực tiễn thắng lợi to lớn của Đảng trong gần 20 năm qua mà còn soi sáng cho toàn Đảng ta tiếp tục tiến lên trong điều kiện mới, nhằm xây dựng Đảng ta mãi mãi là một Đảng bách chiến bách thắng, một Đảng vô sản đại biểu trung thành và đầy đủ lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân và dân tộc 1978 Lê Duẩn X Sự thật X 81 Văn kiện Đảng từ 25-1-1939 đến 2-9-1945 Trong tập văn kiện này bao gồm một số bài viết quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhằm giải thích đường lối chủ trương của Đảng qua từng thời kỳ. 1963 Tập thể tác giả X Sự thật X 82 Tuyên truyền miệng Lý luận-Tổ chức-Phương pháp Cuốn sách là giáo trình cho hệ thống học tập chính trị của Đảng cộng sản Liên Xô tác phẩm trình bày: Bộ phận cấu thành quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng. Tổ chức công tác cổ động quần chúng trong nhân dân lao động. Một số vấn đề phương pháp hệ của công tác cổ động miệng. sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cổ động quần chúng 1983 Tập thể tác giả X Sách giáo khoa Mác – Lê-nin X 83 Mấy vấn đề về công tác xây dựng Đảng Cuốn sách là: Tình hình Đảng ta và nhiệm vụ xây dựng đảng trong giai đoạn mới. Phương châm xây dựng đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Tăng cường công tác tư tưởng của Đảng. Công tác cán bộ. 1976 Tập thể tác giả X Sách giáo khoa Mác – Lê-nin X 85 Đảng viên cần biết Cuốn sách cung cấp một số kiến thức mà mỗi đảng viên cần biết, cần nhớ về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân thế giới, về sự đấu tranh của Đảng ta, về đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng, về những nguyên tắc xây dựng Đảng, về nhiệm vụ, công tác và yêu cầu tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên…. 1977 Tập thể tác giả X Quân đội nhân dân X 86 Về nguyên tắc thủ tục tiến hành đại hội các cấp Cuốn sách là: quy định của Ban bí thư Trung ương Đảng về nguyên tắc, thủ tục tiến hành đại hội các cấp. Một số vấn đề về tiến hành đại hội. Hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương về cách tiến hành xây dựng đề án và bầu cử cấp ủy trong đại hội 1985 Tập thể tác giả X Sự thật X 87 Về nguyên tắc thủ tục tiến hành đại hội các cấp Cuốn sách là: quy định của Ban bí thư Trung ương Đảng về nguyên tắc, thủ tục tiến hành đại hội các cấp. Một số vấn đề về tiến hành đại hội. Hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương về cách tiến hành xây dựng đề án và bầu cử cấp ủy trong đại hội 1985 Tập thể tác giả X Sự thật X 88 Công tác tư tưởng của Đảng Nội dung cuốn sách: Công tác tư tưởng. Bước đầu cải tiến học tập ở Trường Đảng chúng ta 1961 Trường Chinh X Sự thật X 89 Về tư cách người đảng viên cộng sản Cuốn sách nhằm giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng, quan điểm của Lê-nin về tư cách người đảng viên cộng sản, nhất là trong điều kiện Đảng nắm chính quyền, để từ đó quán triệt hơn nữa những vấn đề về xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội V của Đảng 1984 V.I. Lê-nin X Sự thật X 90 Về tư cách người đảng viên cộng sản Cuốn sách nhằm giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng, quan điểm của Lê-nin về tư cách người đảng viên cộng sản, nhất là trong điều kiện Đảng nắm chính quyền, để từ đó quán triệt hơn nữa những vấn đề về xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội V của Đảng 1984 V.I. Lê-nin X Sự thật X 91 Về nguyên tắc thủ tục tiến hành đại hội các cấp Cuốn sách là: quy định của Ban bí thư Trung ương Đảng về nguyên tắc, thủ tục tiến hành đại hội các cấp. Một số vấn đề về tiến hành đại hội. Hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương về cách tiến hành xây dựng đề án và bầu cử cấp ủy trong đại hội 1985 Tập thể tác giả X Sự thật X 92 Những quy định và hướng dẫn về nguyên tắc, thủ tục tổ chức đại hội Đảng các cấp Muốn đảm bảo đại hội đạt kết quả tốt, một điều rất cơ bản là các cấp bộ Đảng phải nghiêm túc thực hiện đúng đắn các nguyên tắc, thủ tục tổ chức đại hội. Để phục vụ nghiên cứu và thực hiện đầy đủ những nguyên tắc, thủ tục trong việc tổ chức đại hội Đảng thường kỳ ở các cấp. Đó là nội dung cuốn sách 1974 Tập thể tác giả X Sự thật X 94 Những quy định và hướng dẫn về nguyên tắc, thủ tục tổ chức đại hội Đảng các cấp Muốn đảm bảo đại hội đạt kết quả tốt, một điều rất cơ bản là các cấp bộ Đảng phải nghiêm túc thực hiện đúng đắn các nguyên tắc, thủ tục tổ chức đại hội. Để phục vụ nghiên cứu và thực hiện đầy đủ những nguyên tắc, thủ tục trong việc tổ chức đại hội Đảng thường kỳ ở các cấp. Đó là nội dung cuốn sách 1974 Tập thể tác giả X Sự thật X 96 Hướng dẫn về công tác kết nạp đảng viên mới Nội dung cuốn sách hướng dẫn về công tác kết nạp đảng viên mới 1986 Tập thể tác giả X Sự thật X 97 Những quy định và hướng dẫn thực hiện về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra các cấp và việc thi hành kỷ luật trong Đảng Cuốn sách trích Điều lệ Đảng, Quyết định, Quy định, Thông tri, giải thích, hướng dẫn thực hiện các quy định. 1983 Tập thể tác giả X Ủy ban kiểm tra X 98 Hướng dẫn đề cương giới thiệu về điều lệ Đảng Cuốn sách là những cơ sở để xây dựng Điều lệ Đảng. Nội dung của điều lệ Đảng. Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và chấp hành điều lệ Đảng Ban tổ chức Trung ương X Ban tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn X 99 Đảng viên cộng sản phải bảo vệ sự thống nhất của Đảng như bảo vệ con ngươi của mình Cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, giai cấp công nhân và quần chúng lao động phải có một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác-Lênin có đầy đủ sức mạnh đối phó với kẻ thù hung hãn và xảo quyệt để đảm bảo cho sự nghiệp cách mạng đi tới thắng lợi hoàn toàn. Sức mạnh đó của Đảng trước hết là sự thống nhất của toàn Đảng thành một khối duy nhất vững chắc không gì lay chuyển nổi. Sự thống nhất đó của Đảng biểu hiện trên những đức tính căn bản của mỗi đảng viên là lòng trung thành vô hạn đối với tổ quốc, với sự nghiệp của nhân dân là tinh thần học tập không mỏi mệt lý luận Mác-Lê-nin 1960 G. SI-TA-RÉP X Sự thật X 100 Đảng viên cộng sản phải bảo vệ sự thống nhất của Đảng như bảo vệ con ngươi của mình Cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, giai cấp công nhân và quần chúng lao động phải có một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác-Lênin có đầy đủ sức mạnh đối phó với kẻ thù hung hãn và xảo quyệt để đảm bảo cho sự nghiệp cách mạng đi tới thắng lợi hoàn toàn. Sức mạnh đó của Đảng trước hết là sự thống nhất của toàn Đảng thành một khối duy nhất vững chắc không gì lay chuyển nổi. Sự thống nhất đó của Đảng biểu hiện trên những đức tính căn bản của mỗi đảng viên là lòng trung thành vô hạn đối với tổ quốc, với sự nghiệp của nhân dân là tinh thần học tập không mỏi mệt lý luận Mác-Lê-nin 1960 G. SI-TA-RÉP X Sự thật X 101 Đảng viên cộng sản phải bảo vệ sự thống nhất của Đảng như bảo vệ con ngươi của mình Cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, giai cấp công nhân và quần chúng lao động phải có một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác-Lênin có đầy đủ sức mạnh đối phó với kẻ thù hung hãn và xảo quyệt để đảm bảo cho sự nghiệp cách mạng đi tới thắng lợi hoàn toàn. Sức mạnh đó của Đảng trước hết là sự thống nhất của toàn Đảng thành một khối duy nhất vững chắc không gì lay chuyển nổi. Sự thống nhất đó của Đảng biểu hiện trên những đức tính căn bản của mỗi đảng viên là lòng trung thành vô hạn đối với tổ quốc, với sự nghiệp của nhân dân là tinh thần học tập không mỏi mệt lý luận Mác-Lê-nin 1960 G. SI-TA-RÉP X Sự thật X 102 Cương lĩnh của chúng ta Cuốn sách là: Tuyên bố của Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và đảng công nhân các nước XHCN ở Mạc-tư-khoa ngày 14-16 tháng một 1975 và tuyên ngôn hòa bình. Thông cáo về cuộc gặp gỡ giữa các đại biểu các đảng cộng sản và đảng công nhân các nước XHCN 24/6/1960 ở Bu-ca-rét. Các nghị quyết và thông cáo của Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam 4 tháng chạp 1957 và cuối tháng bảy 1960 về các hội nghị và cuộc gặp gỡ ở Mạc-tư -khoa và Bu-ca-rét nói trên, 1960 Tập thể tác giả X Sự thật X 103 Quy định về nhiệm vụ, chức trách phương pháp và chế độ công tác của chi bộ ở hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Nội dung cuốn sách: Vị trí, nhiệm vụ của chi bộ. Phân biệt rõ chức năng của chi bộ chi ủy với chức năng của hợp tác xã và các đoàn thể quần chúng. Phương pháp lãnh đạo và các chế độ công tác 1971 Tập thể tác giả X Sự thật X 104 Hướng dẫn đề cương giới thiệu về điều lệ Đảng Cuốn sách là những cơ sở để xây dựng Điều lệ Đảng. Nội dung của điều lệ Đảng. Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và chấp hành điều lệ Đảng Ban tổ chức Trung ương X Ban tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn X 105 Đề cương hướng dẫn nội dung đợt giáo dục chính trị tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, toàn dân Đề cương này gồm có: Nhất trí nhận định tình hình cách mạng cả nước từ sau ngày miền Nam giải phóng đến nay. Quán triệt quan điểm nước nhà thống nhất cả nước đi nên CNXH. Quán triệt đường lối xây dựng nền kinh tế XHCN trong quá trình phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ trước mắt. Nắm vững quan điểm đấu tranh giai cấp, quan điểm kết hợp cải tạo và xây dựng, thực hiện tốt điểm kết hợp cải tạo và xây dựng ..Nâng cao năng lực tổ chức và quản lý kinh tế. Bồi dưỡng phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên cho phù hợp với những yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. 1976 Ban tuyên huấn Trung ương X Lưu hành nội bộ X 106 Đề cương hướng dẫn nội dung đợt giáo dục chính trị tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, toàn dân Đề cương này gồm có: Nhất trí nhận định tình hình cách mạng cả nước từ sau ngày miền Nam giải phóng đến nay. Quán triệt quan điểm nước nhà thống nhất cả nước đi nên CNXH. Quán triệt đường lối xây dựng nền kinh tế XHCN trong quá trình phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ trước mắt. Nắm vững quan điểm đấu tranh giai cấp, quan điểm kết hợp cải tạo và xây dựng, thực hiện tốt điểm kết hợp cải tạo và xây dựng ..Nâng cao năng lực tổ chức và quản lý kinh tế. Bồi dưỡng phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên cho phù hợp với những yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. 1976 Ban tuyên huấn Trung ương X Lưu hành nội bộ X 107 Đề cương hướng dẫn nội dung đợt giáo dục chính trị tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, toàn dân Đề cương này gồm có: Nhất trí nhận định tình hình cách mạng cả nước từ sau ngày miền Nam giải phóng đến nay. Quán triệt quan điểm nước nhà thống nhất cả nước đi nên CNXH. Quán triệt đường lối xây dựng nền kinh tế XHCN trong quá trình phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ trước mắt. Nắm vững quan điểm đấu tranh giai cấp, quan điểm kết hợp cải tạo và xây dựng, thực hiện tốt điểm kết hợp cải tạo và xây dựng ..Nâng cao năng lực tổ chức và quản lý kinh tế. Bồi dưỡng phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên cho phù hợp với những yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. 1976 Ban tuyên huấn Trung ương X Lưu hành nội bộ X 108 Tài liệu dùng trong cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh Tập I Cuốn sách là những Nghị quyết 195 NQ/TW, Chỉ thị 175 CT/TW, Chỉ thị 192 CT/TW, Trích lục chỉ thị 121-CT/TW, Trích lục nghị quyết Hội nghị tổ chức toàn quốc 1970 Ban chấp hành Trung ương X Ủy ban kiểm tra X 109 Hướng dẫn công tác phát triển đảng Cuốn sách giúp cho các cấp ủy Đảng, các chi bộ, và đảng bộ cơ sở, các đảng viên nghiên cứu, chấp hành tốt công tác phát triển Đảng, đảm bảo cho Đảng luôn luôn vững mạnh và trong sạch, xứng đáng là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Là đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân Việt Nam 1978 Ban tổ chức Trung ương X Sự thật X 110 Tham luận tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam Cuốn sách gồm một số tham luận về những vấn đề cơ bản trong đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng 1977 Tập thể tác giả X Sự thật X 111 Tham luận tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam Cuốn sách gồm một số tham luận về những vấn đề cơ bản trong đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng 1977 Tập thể tác giả X Sự thật X 112 Tham luận tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam Cuốn sách gồm một số tham luận về những vấn đề cơ bản trong đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng 1977 Tập thể tác giả X Sự thật X 113 Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận Nội dung cuốn sách bao gồm một số bài viết đề cập đến những vấn đề có tính phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học 1987 Nguyễn Vịnh X Sự thật X 114 Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận Nội dung cuốn sách bao gồm một số bài viết đề cập đến những vấn đề có tính phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học 1987 Nguyễn Vịnh X Sự thật X 115 Quán triệt và đẩy mạnh hơn nữa việc chấp hành đường lối phương châm xây dựng Đảng Nội dung cuốn sách là: Tình hình chuyển hướng đường lối xây dựng Đảng về mặt tổ chức từ Đại hội đến nay. Quán triệt đường lối tổ chức xây dựng Đảng và làm trẻ đội ngũ của Đảng. Tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức 1963 Lê Đức Thọ X Sự thật X 116 Quán triệt và đẩy mạnh hơn nữa việc chấp hành đường lối phương châm xây dựng Đảng Nội dung cuốn sách là: Tình hình chuyển hướng đường lối xây dựng Đảng về mặt tổ chức từ Đại hội đến nay. Quán triệt đường lối tổ chức xây dựng Đảng và làm trẻ đội ngũ của Đảng. Tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức 1963 Lê Đức Thọ X Sự thật X 117 Ra sức nâng cao chất lượng và đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi bộ và Đảng bộ cơ sở “Bốn tốt” Bản báo cáo này đã đánh giá đúng đắn những thành công bước đầu của cuộc vận động, nêu nên những bài học kinh nghiệm phong phú của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong thời gian qua. Đồng thời sẽ giúp cho các cấp ủy đảng và các đảng viên có một nhận thức đúng đắn, rõ ràng về công tác xây dựng đảng và cách làm thế nào để xây dựng tốt tổ chức cơ sở của đảng 1966 Lê Đức Thọ X Sự thật