Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2023

Ngày 16/01/2023 UBND Thành phố Hà Nội đã công bố các tập đơn giá xây dựng công trình gồm: Phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình xây dựng, Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình, Phần Khảo sát, Phần Xây dựng công trình lần lượt theo các Quyết định số 377, 378,380, 381/QĐ-UBND.

Đơn giá xây dựng công trình Hà Nội 2023

Căn cứ công bố Đơn giá xây dựng công trình

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Văn bản số 3774/UBND-KT ngày 29/10/2021 về việc thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 10/2021/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Tải về Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2023

Phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình xây dựng theo Quyết định số 377/QĐ-UBND: Bấm để TẢI VỀ

Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình theo Quyết định số 378/QĐ-UBND: Bấm để TẢI VỀ

Phần Khảo sát xây dựng theo Quyết định số 380/QĐ-UBND: Bấm để TẢI VỀ

Phần Xây dựng công trình theo Quyết định số 381/QĐ-UBND: Bấm để TẢI VỀ

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2023

1. Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

Các tổ chức, cá nhân tham khảo Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

Việc cập nhật chi phí đầu tư xây dựng theo hệ thống Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội được thực hiện theo khoản 8 Điều 44 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Phần mềm Dự toán XDA – Phần mềm Dự toán chuyên nghiệp làm việc trực tiếp trên nền Excel. Lập dự toán đơn giản và hiệu quả nhất.

2. Khi lập dự toán xây dựng công trình trên cơ sở bộ đơn giá này được điều chỉnh các thành phần chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công (bao gồm: chi phí nhiên liệu, năng lượng và chi phí nhân công điều khiển máy) theo công bố của các cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức có chức năng cung cấp tại thời điểm lập dự toán.

3. Khi lập dự toán trên cơ sở Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội thì tại thời điểm lập dự toán được bổ sung, điều chỉnh các chi phí như sau:

– Chi phí vật liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán và giá vật liệu được chọn tính trong Đơn giá

– Chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hoặc theo công bố, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

4. Đối với những công tác xây dựng chưa có trong hệ thống đơn giá được công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức, đơn giá theo quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xây dựng đơn giá làm cơ sở lập dự toán xây dựng công trình.

Trong quá trình sử dụng Đơn giá nếu gặp vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.