Cục Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

(Xây dựng) – Ngày 9/1, Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cục Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Kinh tế xây dựng.

Trong năm 2022, tập thể Chi ủy, lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Cục Kinh tế xây dựng đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Cục đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2022; tham gia xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cục phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng nghiên cứu phương pháp xác định tiêu chí lựa chọn giá vật liệu xây dựng để hướng dẫn các địa phương thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng; phối hợp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị ngoài Bộ chủ trì…

Cục đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ như xây dựng hoàn thiện các công cụ phục vụ cho việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ hạ tầng đô thị; theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; báo cáo, đề xuất giải pháp với cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành văn bản theo thẩm quyền để tháo gỡ; hướng dẫn, đôn đốc việc thực thi cảc quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ.

Về công tác thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, Cục đã tiếp nhận 251 hồ sơ trình thẩm định. Trong đó, Cục đã tiến hành thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng 128 hồ sơ, thẩm định dự toán xây dựng 123 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Cục đã tham gia đóng góp ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng. Theo chức năng, nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, Cục đã tham gia ý kiến đối với 22 đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, 12 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Trong năm 2022, Cục đã thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng đối với các dự án trọng điểm theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ như dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025; Đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Đường vành đai 3 vùng Thành phố Hồ Chí Minh; Sân bay Long Thành và một số dự án đầu tư xây dựng trọng điểm khác.

Ngoài ra, Cục đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm khác như tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị bền vững Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng hợp, đánh giá tổng thể các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý dịch vụ đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan đến quản lý, phát triển kinh tế khu vực đô thị thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng…

Cục Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Đàm Đức Biên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Hồng Minh.

Bước sang năm 2023, Cục Kinh tế xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó hoàn thiện dự thảo, trình ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2017/TT-BXD và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 1l/2021/TT-BXD.

Tiến hành rà soát, hoàn thiện, bổ sung kịp thời hệ thống công cụ, giải pháp phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hợp đồng xây dựng; hoàn thiện, bổ sung và hướng dẫn các quy định liên quan đến phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng trong quá trình lập, thẩm định chi phí đầu tư xây dựng…

Về quản lý hệ thống định mức, giá xây dựng, Cục sẽ thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao liên quan đến Đề án 2038, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến; tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương về bất cập, vướng mắc liên quan đến định mức xây dựng trong lập và quản lý chi phí; danh mục các định mức còn thiếu, các định mức cần sửa đổi.

Tập trung rà soát, hoàn thiện, bổ sung các định mức xây dựng để phục vụ các dự án trọng điểm của ngành giao thông; suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp để phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tiếp tục hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh các định mức xây dựng chuyên ngành theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Trong năm 2023, Cục sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ như công tác thẩm định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm; tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các chủ đầu tư… thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản; phối hợp với các Cục, Vụ chức năng tổ chức một số đoàn công tác đế kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luât về kinh tế xây dựng và dịch vụ hạ tầng đô thị ở các Bộ, ngành, địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh đánh giá cao kết quả hoạt động của Cục Kinh tế xây dựng trong năm qua. Cục đã từng bước nâng cao trình độ, nghiệp vụ, làm việc chặt chẽ, có cái nhìn toàn diện về lĩnh vực kinh tế, có nhiều ý tưởng để đổi mới.

Đồng thời Cục đã bám sát thị trường, tổng hợp và đánh giá các loại thị trường; chủ động trong rà soát hệ thống đường sắt đô thị, đường cao tốc, các dự án đầu tư công; thực hiện chặt chẽ quy trình về định mức, quy trình về thẩm định dự án đầu tư, quy trình suất đầu tư – chỉ số giá.

Cục Kinh tế xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2023 tới, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh đề nghị Cục Kinh tế xây dựng nhanh chóng lên Kế hoạch triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đồng thời phát huy tốt những kết quả mà Cục đã đạt được; chủ động phối hợp với các Cục, Vụ, Viện khác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ; tham mưu cho Bộ, Chính phủ trong các công trình đầu tư còn đang gặp nhiều vướng mắc; tăng cường số hóa, chuyển đổi số trong Cục.

Thay mặt Cục Kinh tế xây dựng, Cục trưởng Đàm Đức Biên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ trong năm mới, đảm vảo tiến độ và chất lượng đúng với kế hoạch đề ra.