Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

* Quản trị chiến lược và kế hoạch

– Tham mưu cho BTGĐ và xây dựng chiến lược phát triển các dự án D&B

– Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phòng và các cấu trúc quản trị

– Thiết lập ngân sách hàng năm của Phòng để phê duyệt và theo dõi tiến độ

– Phân quyền cho việc kiểm soát các hạng mục ngân sách cụ thể

– Thiết lập mục tiêu cải tiến và đổi mới cho Phòng theo hệ thống SWOT hàng năm

– Đánh giá hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phòng

* Bán hàng (dự thầu)

– Phối hợp, phân công nhân sự tham gia quá trình đấu thầu các dự án D&B.

– Triển khai và giám sát quá trình thiết kế kiến trúc.

– Phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp thiết kế đã đề ra.

* Quản lý và triển khai dự án – Xác định các vấn đề để cải thiện việc quản lý các dự án, đặt ra các mục tiêu để thực hiện

– Đào tạo nhân viên trong việc quản lý lịch trình của Dự án bao gồm các đường cơ sở, theo dõi tiến độ và hướng đến các mục tiêu

– Hỗ trợ và hướng dẫn Giám đốc dự án và nhân viên kiểm soát giá trong suốt thời gian đề xuất dự án và các giai đoạn kiểm soát Dự án.

– Thiết lập và duy trì hệ thống cho việc nhận thông tin và báo cáo cho Chủ Đầu Tư

– Hỗ trợ nhân viên hiểu biết về Luật Việt Nam, Hợp đồng, Thông số kỹ thuật

* Quản lý rủi ro

– Sửa đổi, xây dựng các quy trình, quy định design and build

* Kế toán

– Tham gia kiểm kê định kỳ CCDC, TBVP được giao

– Tham gia Kiểm kê TSCĐ được giao

* Quản lý Nhân sự

– Góp ý các chính sách Nhân sự, HĐLĐ

– Đề xuất cơ cấu Tổ chức phòng và MTCV của nhân viên

– Tuyển dụng (đề xuất nhu cầu tuyển dung, phỏng vấn, đề xuất tuyển chọn) và bố trí nhân sự của phòng

– Quyết định nhu cầu đào tạo nội bộ và phê duyệt kế hoạch đào tạo nội bộ; giám sát việc tổ chức thực hiện;

– Tổ chức đào tạo, kèm cặp nhân viên dưới quyền;

– Tham gia đánh giá hiệu quả đào tạo NV thuộc phòng

– Quản lý thực hiện công việc (thiết lập khung năng lực, mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi) nhân viên dưới quyền trực tiếp

– Đề xuất lương cho nhân viên dưới quyền

– Giải quyết các vấn đề liên quan tới quan hệ lao động (tư vấn, khen thưởng, kỷ luật) nhân viên trong phòng

– Tổ chức thực hiện chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp cho phòng

* Dịch vụ hành chính quản trị

– Duyệt đề xuất mua sắm TBDC VP của nhân viên

– Quản lý TBDC được giao.

– Quản lý cơ sở vật chất được giao

* Truyền thông nội bộ

– Thực hiện truyền thông nội bộ cấp phòng

* Pháp chế

– Chủ trì xây dựng nội quy, qui chế của Phòng

* Quản lý chất lượng

– Thiết lập chính sách, mục tiêu và xây dựng quy trình hoạt động của phòng.

– Tổ chức triển khai và thực hiện hệ thống QLCL của phòng

– Giám sát việc tuân thủ hệ thống QLCL của phòng

– Đánh giá hệ thống QLCL phòng; Quyết định cải tiến hệ thống QLCL phòng; Góp ý cải tiến HTCL công ty