Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) tuyển dụng

Thực hiện công tác kế toán gồm từ 02- 03 phần hành kế toán chi tiết như sau:

Trách nhiệm và nhiệm vụ chính:

​Kế toán công nợ phải thu khách hàng:

 • Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ công nơ phải thu (gồm Hóa đơn GTGT/ Hóa đơn bán hàng, Hồ sơ nghiệm thu thanh toán Dự án của Chủ đầu tư);
 • Liên hệ, tiếp xúc khách hàng để xử lý văn bản hồ sơ, cùng xử lý thu tiền bán hàng với phòng Kinh Doanh Công ty, phòng Kế hoạch Các chi nhánh;
 • Hạch toán kế toán, rà soát công nợ có khó đòi, thực hiện thủ tục hồ sơ theo quy định về trích lập dự phòng nợ khó đòi; tổng hợp số liệu phân tích đánh giá.
 • Thực hiện công tác đối chiếu công nợ phải thu theo quy định, định kỳ hai lần trong năm (6 tháng/ lần) hoặc đột xuất theo yêu cầu của khách hàng hoặc của Công ty.

Kế toán công nợ phải trả:

 • Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ công nợ phải trả, hạch toán kế toán, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 • Hàng tháng thực hiện rà soát công nợ phải trả đến hạn hoặc công nợ tồn đọng đề xuất hướng xử lý đến lãnh đạo phòng;
 • Tổng hợp số liệu hàng tuần báo cáo lãnh đạo Phòng;
 • Phối hợp các đơn vị trong Công ty để có số liệu phân tích đánh giá.

Kế toán ngân quỹ:

 • Cân đối nguồn tiền hiện có để xử lý hồ sơ thanh toán với ngân hàng, nhà cung cấp;
 • So sánh tỉ giá để thực hiện các nghiệp vụ mua bán ngoại tệ thanh toán trong nước, nước ngoài;
 • Lựa chọn và đề xuất kỳ hạn vay, kỳ hạn gởi tiết kiệm theo kế hoạch thu (từ công nợ phải thu), kế hoạch chi (từ công nợ phải trả) để tối ưu hóa dòng tiền hiện có;
 • Thực hiện công tác đối chiếu công nợ phải trả định kỳ (6 tháng/ lần) hoặc đột xuất theo yêu cầu chung.

Kế toán tài sản cố định:

 • Theo dõi mua sắm, tham gia xét thầu, thương thảo hợp đồng mua sắm tài sản cố định, hợp đồng sửa chữa tài sản cố định;
 • Hạch toán kế toán tăng giảm tài sản cố định, trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng, hàng quý từ đó tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá;
 • Thực hiện công tác kiểm kê tài sản cố định định kỳ (6 tháng/ lần) hoặc đột xuất theo yêu cầu chung.

Kế toán xây dựng cơ bản:

 • Tham gia xét thầu, kiểm soát hồ sơ thanh toán công tác xây dựng cơ bản;
 • Tham gia quyết toán, hạch toán kế toán xây dựng cơ bản, cân đối chi phí, nguồn vốn xây dựng cơ bản từ đó tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá.
 • Thực hiện công tác kiểm kê công tác xây dựng cơ bản định kỳ (6 tháng/ lần) hoặc đột xuất theo yêu cầu chung.

Kế toán vật tư công cụ dụng cụ:

 • Theo dõi tình hình mua sắm vật tư (bàn ghế, thiêt bị tin học, văn phẩm), hồ sơ nhập xuất kho vật tư;
 • Theo dõi tình hình tạm ứng quyết toán xăng dầu cho lái xe trong khối văn phòng Công ty từ đó tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá;
 • Thực hiện công tác kiểm kê vật tư, công cụ dụng cụ định kỳ (6 tháng/ lần) hoặc đột xuất theo yêu cầu chung.

Kế toán thanh toán:

 • Thanh toán các hồ sơ đi công tác của Người lao động, thanh toán chi phí bếp ăn của Công ty, chi phí đào tạo, tiếp khách, và các chi phí hoạt động khác;
 • Theo dõi, tập hợp chi phí hoạt động;
 • Thực hiện kiểm kê đối chiếu số liệu công nợ thanh toán với Người lao động và các đơn vị liên quan định kỳ (6 tháng/ lần) hoặc đột xuất theo yêu cầu chung.

Kế toán chi phí:

 • Theo dõi chi phí dự án của toàn Công ty;
 • Hạch toán kế toán chi phí doanh nghiệp;
 • Thống kê, phân tích, báo cáo số liệu.

Kế toán giá thành:

 • Tập hợp chi phí, thống kê, phân tích báo cáo số liệu giá thành Khối văn phòng, các Chi nhánh từ đó lên số liệu giá thành toàn Công ty;
 • Thực hiện thống kê theo yêu cầu quản trị và báo cáo tài chính hàng quý từ đó đề xuất biện pháp quản lý chi phí quản trị trong khối Công ty và toàn Công ty;
 • Phối hợp với Phòng Kế toán các Chi nhánh, Kế toán Trung tâm trong Công ty để kiểm tra, kiểm soát số liệu tập hợp giá thành đơn vị và toàn Công ty.

Nhiệm vụ chung:​

 • Chịu sự hướng dẫn của Kế toán tổng hợp về chuyên môn hạch toán kế toán;
 • Phối hợp nhịp nhàng với các phần hành kế toán khác, nhằm hạch toán kế toán kịp thời, đầy đủ, không bị sai sót do có sự kiểm tra đối chiếu hai bên phần hành;
 • Sử dụng phần mềm kế toán FMIS của toàn Công ty gồm phần mềm hạch toán kế toán, phần mềm tài sản, phần mềm vật tư;
 • Hàng tuần gởi báo cáo tuần (excel) đến Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế toán Công ty theo quy định;
 • Thực hiện công tác lập Báo cáo Tài chính hàng quý, năm theo quy định của Công ty niêm yết và theo quy định của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
 • Thực hiện các Báo cáo Quản trị trong hệ thống ERP của Công ty;
 • Làm việc với các cơ quan kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ Công ty theo định kỳ hoặc theo yêu cầu quản lý chung.
 • Báo cáo xin ý kiến lãnh đạo phòng khi cần hướng dẫn hoặc có khó khăn xử lý công việc.

Quyền lợi:

 • Ăn sáng, trưa tại Văn phòng làm việc;
 • Mức lương cạnh tranh và có thưởng ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của Công ty;
 • Được tham gia đầy đủ các chế độ của Người lao động theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN…) và Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt;
 • Tham gia các hoạt động đội nhóm của Công ty;
 • Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;
 • Hỗ trợ công tác phí, phương tiện di chuyển đến Trụ sở làm việc, xe đưa rước (sáng chiều) từ Quận 3 (32 Ngô Thời Nhiệm) hoặc Quận Phú Nhuận/Tân Bình;
 • Chế độ ốm đau, thai sản theo quy định, chế độ nghỉ phép năm;
 • Tham gia các hoạt động phong trào Thi đua, Văn hoá, Văn Nghệ, Thể thao do Công ty tổ chức.