Công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng – kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra

Toàn cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21 với nội dung Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ảnh: X.TrungToàn cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21 với nội dung Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ảnh: X.Trung

Nhìn chung, đa số các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế ở cơ sở; chăm lo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đa số các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng; thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị và đời sống hàng ngày. Ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được nâng lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; phấn đấu khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; tận tụy phục vụ Nhân dân; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn. Trình độ, năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội của cán bộ ngày càng được nâng lên. Ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được đề cao. Những kết quả đạt được trên chính là những điều kiện thuận lợi để Lâm Đồng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, cùng với chú trọng xây dựng Đảng về chính trị; tư tưởng và lý luận; đạo đức; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…, từ đầu nhiệm kỳ X đến nay, Đảng bộ Lâm Đồng đã tập trung xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, công tác xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên; đồng thời tăng cường thi hành Điều lệ Đảng. TẬP TRUNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Sau Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh và Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, học tập Nghị quyết. Trên cơ sở đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức 317 lớp quán triệt cho 47.896 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, giáo viên, chức sắc tôn giáo tham dự, trong đó đảng viên tham gia đạt trên 95%. Để cụ thể hóa Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 48 và Kế hoạch số 49-KH/TU; UBND tỉnh ban hành 2 kế hoạch để triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ theo lộ trình đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lâm Đồng có 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 12 đảng bộ huyện và thành phố, 4 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 đảng bộ cơ sở, với 749 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), 3.251 chi bộ trực thuộc, 2 đảng bộ bộ phận; 45.177 đảng viên, chiếm tỷ lệ khoảng 3,47% dân số. Toàn tỉnh hiện có 4.190 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ các cấp, trong đó: cấp tỉnh 51 (khuyết 3), cấp huyện 612, cấp cơ sở 3.526 đồng chí; có 35.778 cán bộ, công chức, viên chức (chưa tính lực lượng vũ trang), trong đó: khối Đảng, đoàn thể 1.382 người, khối chính quyền 34.384 người.

Việc thực hiện các chủ trương thí điểm về hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát để thí điểm. Đến nay, đã có Thành ủy Đà Lạt và Huyện ủy Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Lâm Hà đang xây dựng đề án. Việc thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh được tổ chức triển khai. Đã có 6/12 huyện, thành phố thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ; 12/12 huyện, thành phố thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 6/12 bí thư cấp huyện, 82/147 bí thư cấp xã, phường, thị trấn đang thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND. Đầu năm 2019, đã thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh theo chủ trương của Trung ương và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan tham mưu, giúp việc của các cấp ủy đảng; rà soát, sắp xếp giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các tổ chức đảng đã và đang được tổ chức thực hiện tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài ra, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Đến nay, có 3 huyện tiến hành xây dựng đề án sáp nhập 7 đơn vị hành chính cấp xã và khoảng 800 thôn, tổ dân phố. Để cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của địa phương, cơ quan, đơn vị; việc phân công, phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai và cụ thể hóa thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy căn cứ vào các văn bản trên và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng các quy chế làm việc của cấp mình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Quy định số 02-QĐ/TU ngày 31/10/2018 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đức Đề (Phường 8, Đà Lạt). Ảnh: N.Thu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đức Đề (Phường 8, Đà Lạt). Ảnh: N.Thu

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG TCCSĐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Thời gian qua, đa số các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những biểu hiện yếu kém, sai sót ở cơ sở; chăm lo đổi mới nội dung sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Hiện nay, 100% TCCSĐ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp do thủ trưởng hoặc cấp phó của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư, các trưởng hoặc phó các phòng, ban là chi ủy viên, đảng ủy viên (nơi có cấp ủy). Việc thực hiện chủ tịch hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) đồng thời là bí thư cấp ủy chủ yếu tập trung đối với doanh nghiệp Nhà nước, đối với doanh nghiệp ngoài Nhà nước thực hiện còn hạn chế. 100% các thủ trưởng đơn vị trong Công an nhân dân đồng thời là bí thư cấp ủy. Vì vậy, đa số các TCCSĐ đều thực hiện tốt và đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở được thực hiện song song, kịp thời nhất là ở những cơ quan, đơn vị sáp nhập, hợp nhất. Việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở về tham gia sinh hoạt ở thôn, tổ dân phố là phù hợp, giúp cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn gắn bó chặt chẽ với Nhân dân; tăng cường phối hợp công tác ở thôn, tổ dân phố, không để xảy ra điểm “nóng”, phức tạp. Mặt khác, đã gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức với cơ sở, giúp việc nắm tình hình cũng như chuyển chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cùng các nội dung công việc của Đảng ủy cơ quan xã, phường, thị trấn xuống đến cơ sở thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu dân cư đúng hướng, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng ở khu vực kinh tế tư nhân được quan tâm. Một số tổ chức đảng phát huy vai trò trong tham gia với hội đồng quản trị, ban giám đốc về phương hướng phát triển của doanh nghiệp, công tác cán bộ và chăm lo đời sống cho người lao động. Công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém được thường xuyên quan tâm. 100% các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đang thực hiện việc phân công cấp ủy theo dõi địa bàn và định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ được giao phụ trách. Hằng năm, khi dự kiểm điểm và tiến hành thẩm định đánh giá, phân loại, các đồng chí được phân công phụ trách đều phải báo cáo trước tập thể ban thường vụ về kết quả theo dõi và những mặt hạn chế, khuyết điểm của TCCSĐ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy các cấp chú trọng lãnh, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII có chuyển biến tiến bộ hơn. Nhiều bí thư cấp ủy, chi bộ có sự đầu tư kỹ lưỡng cho các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Số lượng các ý kiến tham gia nhiều hơn, số lượng đảng viên vắng mặt trong các kỳ họp ngày càng ít, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, kết nạp các chức danh chủ chốt, đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ tình nguyện đang phục vụ tại địa phương, công nhân trong các doanh nghiệp và những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên. Điều đáng lưu ý là đội ngũ cấp ủy cơ sở cơ bản đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Toàn tỉnh hiện có 3.526 cấp ủy viên ở cơ sở. Các cấp ủy quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh mở 3.476 lớp với trên 374.000 lượt học viên tham dự. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo quản lý các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp tổ chức tiến hành nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng gắn với việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả đánh giá số TCCSĐ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có tỷ lệ trung bình 17,8%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 69,3%, hoàn thành nhiệm vụ trung bình 11%, không hoàn thành nhiệm vụ chỉ 1,9%… Cùng với xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng bộ Lâm Đồng đã kịp thời quán triệt, nghiên cứu, ban hành quy định, quy chế, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình TCCSĐ…, đảm bảo phù hợp, đúng quy định; việc chấp hành Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã rút ra 7 bài học quan trọng.

Theo đó: Thứ nhất, luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của Đảng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; nắm chắc tình hình và chủ động tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Điều lệ Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với thực tế. Thứ hai, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp; mạnh dạn tổ chức thực hiện với bước đi chắc chắn, không chủ quan, nóng vội; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các mặt của công tác xây dựng Đảng. Thứ ba, phải coi trọng công tác nghiên cứu, cụ thể hóa Điều lệ Đảng bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Trong tổ chức thi hành cần giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng. Thứ tư, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn sát với tình hình thực tiễn. Thứ năm, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thứ sáu, thường xuyên quan tâm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thứ bảy, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy đảng, trước hết là trong ban thường vụ, ban chấp hành, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò và sức mạnh của Nhân dân, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Lâm Đồng đề ra phương hướng: Trước hết, cần quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, vừa cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài; qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và đường lối đổi mới của Đảng. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quán triệt xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững. LAN HỒ