Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đảng bộ tỉnh

Cùng với nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện.

Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bắc Kạn đã tập trung cao cho nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng, củng cố các tổ chức đảng gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chia tách chi bộ sinh hoạt ghép, xoá thôn trắng đảng viên. Do làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn Đảng bộ tỉnh đã chia tách được 87 chi bộ thôn sinh hoạt độc lập, vượt 12 chi bộ so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra là chia tách 75 chi bộ). Đến nay trên toàn tỉnh có 1.292 chi bộ thôn sinh hoạt độc lập; 62 chi bộ thôn sinh hoạt ghép (ghép 2 thôn: 58, ghép 3 thôn: 03, ghép 4 thôn: 01). Đến nay, toàn tỉnh không còn thôn trắng đảng viên.Hiện nay toàn tỉnh có 493 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 189 đảng bộ cơ sở, 304 chi bộ cơ sở, 2.124 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và căn cứ chương trình công tác hằng năm của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đối với hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đảng bộ Ủy ban MTTQ tỉnh kết nạp đảng viên mới năm 2018

Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được quan tâm; các đơn vị đã đề ra kế hoạch và tập trung thực hiện tốt các giải pháp để phát triển đảng viên, chú trọng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trong doanh nghiệp. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là người dân tộc thiểu số, là nữ, trẻ tuổi và đoàn viên thanh niên đều tăng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 4.013 đảng viên/kế hoạch là 3.000 đảng viên, vượt chỉ tiêu 1.013 đảng viên (chỉ tiêu đề ra mỗi năm kết nạp 1.200 đảng viên trở lên). Nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên trên 33 nghìn người, chiếm hơn 10% dân số toàn tỉnh.

Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên được đổi mới, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bước đầu khắc phục bệnh thành tích, tính hình thức. Qua đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2016, 2017 và 2018, số chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh và đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 130- KH/TU ngày 21 tháng 01 năm 2014 về dự sinh hoạt chi bộ, ban hành quy chế dự sinh hoạt chi bộ, thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh, thống nhất lịch sinh hoạt chi bộ; ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 08 tháng 12 năm 2017 về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, Quy định số 05-QĐ/TU ngày 07 tháng 12 năm 2017 về tiêu chí, cách thức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh. Các tổ công tác cấp tỉnh, cấp huyện phân công các thành viên dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng, kịp thời nắm tình hình cơ sở và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phản ánh với tổ trưởng và trao đổi với cấp ủy để giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Nội dung sinh hoạt chi bộ cơ bản đầy đủ, đúng trình tự theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW. Trong sinh hoạt chi bộ đã mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo được không khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng, các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt, kết luận, nghị quyết của chi bộ được đa số đảng viên đồng tình, nhất trí. Sau khi kết luận, ban hành nghị quyết, chi ủy, bí thư chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt của nhiều chi bộ còn dàn trải, đơn điệu, chưa chú trọng đánh giá vai trò, trách nhiệm của chi ủy trong lãnh đạo chi bộ và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chưa chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng và nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng; chưa tập trung lựa chọn những vấn đề bức xúc, cấp thiết để thảo luận tìm hướng giải quyết; chưa quan tâm đầy đủ đến công tác lãnh đạo các đoàn thể. Chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp còn nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn.

Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt của một số chi ủy chưa tốt nên điều hành còn lúng túng, thiếu nội dung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, đảng viên còn nể nang, né tránh, không mạnh dạn góp ý phê bình. Nhiều chi bộ chưa coi trọng đúng mức công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên; chưa có các biện pháp cụ thể để phòng ngừa sai phạm. Công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc của một số cấp ủy chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết nên những hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, bên cạnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; Quy định số 05-QĐ/TU ngày 07/12/2017 về tiêu chí, cách thức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thống nhất trong toàn tỉnh làm căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Đẩy mạnh bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, bảo đảm chất lượng; tạo nguồn, xét kết nạp đảng viên mới; chú trọng phát triển đảng ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các nghiệp vụ công tác Đảng, đảng viên. Tăng cường quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; chỉ đạo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên theo bộ tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Tăng cường công tác thăm nắm tình hình ở cơ sở, nắm chắc các diễn biến và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đảng viên…/.