Chi phí chung trong dự toán xây dựng năm 2023

Chi phí chung trong dự toán xây dựng năm 2023 mới nhất theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Xác định chi phí gián tiếp gồm chi phi chung, lán trại nhà tạm, chi phí ko xác định từ thiết kế

Chi phí chung trong dự toán xây dựng năm 2023 gồm những gì ?

a) Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp là chi phí quản lý của doanh nghiệp được phân bổ cho công trình

Gồm các chi phí: lương cho ban điều hành; lương cho người lao động; chi trả trợ cấp mất việc; chi phí phúc lợi; chi phí bảo trì văn phòng và các phương tiện; chi phí tiện ích văn phòng; chi phí thông tin liên lạc và đi lại; chi phí sử dụng tiện ích điện, nước; chi phí nghiên cứu và phát triển; chi phí quảng cáo; chi phí xã hội; chi phí tặng, biếu, từ thiện; chi phí thuê đất, văn phòng và chỗ ở; chi phí khấu hao; khấu hao chi phí nghiên cứu thử nghiệm; khấu hao chi phí phát triển; thuế, lệ phí, phí theo quy định; bảo hiểm tổn thất; chi phí bảo đảm hợp đồng; một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp.

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2023

b) Chi phí điều hành sản xuất tại công trường là toàn bộ chi phí cho bộ máy quản lý của doanh nghiệp tại công trường, gồm các chi phí: chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường, chi phí quản lý lao động; chi phí điện nước tại công trường; chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động chi phí kiểm định an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; lương và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên tại văn phòng hiện trường;…

c) Chi phí người sử dụng lao động phải nộp cho người lao động theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, bảo hiểm khác…).

Cách tính chi phí chung trong dự toán xây dựng năm 2023

Xác định Chi phí chung theo chi phí trực tiếp

Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt hướng dẫn tại Bảng 3.1 Phụ lục này.

chi phí chung trong dự toán xây dựng năm 2023
chi phí chung trong dự toán xây dựng năm 2023

SO sánh chi phí chung Thông tư 11/2021/TT-BXD của Thông tư 09/2019/TT-BXD

Đối với hệ số chi phí chung của Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng. Bổ sung các mốc 50tỷ 300tỷ 750tỷ

Đối dự án có giá trị 20 tỷ lớn hơn 15 tỷ và nhỏ hơn 50 tỷ thì chúng ta lấy theo mốc 50 tỷ

Cụ thể giá trị chi phí chung của công trình dân dụng 20 tỷ thì hệ số chi phí chung = 7,1 %

Chi phí chung không tính theo trường hợp nội suy . Lấy theo giá trị cận trên

Xác định Chi phí chung theo chi phí nhân công

Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của chi phí xây dựng, lắp đặt của công trình hướng dẫn tại bảng 3.2 Phụ lục này

chi phí chung tính theo nhân công
chi phí chung tính theo nhân công

chi phí chung tính theo chi phí nhân công tại Thông tư 11/2021/TT-BXD bổ sung thêm mốc <= 50 tỷ

Chi phí chung không tính theo trường hợp nội suy . Lấy theo giá trị cận trên

Hệ số tính chi phí chung trong dự toán xây dựng năm 2023

Trường hợp công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, trên biển và hảo đảo thì định mức tỷ lệ chi phí chung quy định tại bảng 3.1 và bảng 3.2 được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 tùy điều kiện công trình cụ thể

Xác định chi phí lán trại nhà tạm năm 2023

Chi phí xây dựng lán trại để ở và điều hành thi công được xác định = Chi phí trực tiếp x Tỷ lệ %

Trong đó: Chi phí trực tiếp = Chi phí Vật liệu + chi Phí nhân công + Chi phí máy thi công

Bảng tỷ lệ định mức % hệ số lán trại nhà tạm tại bảng 3.3

chi phí lán trại nhà tạm năm 2023
chi phí lán trại nhà tạm năm 2023

Đối với trường hợp đặc biệt như:

– Công trình có quy mô lớn, phức tạp

– Các công trình trên biển, ngoài hải đảo

– Các công trình sử dụng vốn ODA lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế

khoản mục chi phí lán trại nhà tạm không còn phù hợp nữa

Chủ đầu tư tổ chức xây dựng phương án thi công, lập và phê duyệt dự toán chi phí lán trại

Quy định về chi phí lán trại trong xây dựng Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Chi phí xây dựng lán trại nhà tạm được xác định theo tỷ lệ % các mốc 15 tỷ 100 tỷ 500 tỷ 1000 tỷ

Được chia thành tỷ lệ % theo 2 Loại công trình: Công trình xây dựng theo tuyến và công trình xây dựng còn lại

Xem thêm một số bài viết chi tiết tại đây

Học dự toán công trình dân dụng XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEm Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán đường giao thông XEM TẠI ĐÂY