Một số giải pháp đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng công trình xâydựng sử

7. Tóm tắt phần mở đầu

3.3. Một số giải pháp đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng công trình xâydựng sử

3.3.1 Giải pháp chung

3.3.1.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý dự án:

Cơ cấu tổ chức là một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào hiệu quả

công tác quản lý tiến độ và chất lượng của dự án. Một cơ cấu tổ chức khoa học, phù hợp với sự thay đổi của môi trường cạnh tranh, công nghệ và yêu cầu quản lý sẽ phát huy được tính năng động và hiệu quả. Vì vậy vấn đề đặt ra là các Chủ đầu tư (ban quản lý dự án,…) phải hoàn thiện, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý là một yêu cầu khách quan, phù hợp với quy luật phát triển.

➢ Sắp xếp lại mô hình quản lý: Để quản lý có hiệu quả thì vấn đề chuyên môn hóa bộ máy quản lý là cần thiết, thay đổi mối quan hệ giữa các bộ phận, sắp xếp lại mô hình quản lý tránh những chồng chéo về nhiệm vụ và trách nhiệm trong quản lý; Phải đào tạo, bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ cấp quản lý có năng lực trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, song song phải đạt được các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, am hiểu tường tận và nghiên cứu về pháp luật để tham gia thực hiện quản lý các dự án.

➢ Kiện toàn bộ máy quản lý: Phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ làm công tác xây dựng cơ bản đối với quy trình hoạt động, phải thống nhất trong hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị, không để gây mẫu thuẫn khó khăn cho đơn vị. Tăng cường trách nhiệm hoạt động của Ban QLDA trong việc đầu tư xây dựng cơ bản.

➢ Từng bước thiết lập bộ máy quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả: Phát huy nhiệm vụ thiết thực, các kiến thức về luật trong công tác chuyên môn và quản lý chất lượng dự án xây dựng. Giải pháp yêu cầu có sự phối hợp nhịp nhàng của các cá nhân và bộ phận.

3.3.1.2 Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng:

➢ Ứng dụng khoa học công nghệ:

Trong tất cả các lĩnh vực của quản lý chất lượng dự án, để đảm bảo tính hiệu quả, năng động của công việc, một yếu tố không thể thiếu đó là công nghệ. Việc áp dụng công nghệ vào các lĩnh vực sẽ khiến chúng ta tiết kiệm được thời gian, chi phí cũng như đảm bảo chất lượng. Sử dụng hệ thống máy tính trong tất cả các công việc quản lý, sử dụng phần mềm máy tính trong việc lập sơ đồ mạng công việc, sử dụng các phần mềm quản lý kỹ thuật, phần mềm chuyên dụng như Auto CAD, phần mềm quản lý Dự án Bim, phần mềm Microsoft project, kĩ sư kinh tế xây dựng phải sử dụng thành thạo phần mềm dự toán, sử dụng các phần mềm quản lý tài chính trong công tác quản lý tài chính.

➢ Hoàn thiện môi trường quản lý:

Hiện nay còn bất cập về việc một số các Ban quản lý dự án chưa đảm bảo về trình độ, năng lực và cơ cấu tổ chức hoạt động. Do đó, trong các văn bản pháp luật cần quy định rõ các yêu cầu phạm vi về hoạt động xây dựng của năng lực, nhiệm vụ, biện pháp chế tài và các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như tiến tới sử dụng mô hình Ban quản lý dự án có tính chất chuyên nghiệp hoặc bắt buộc sử dụng tư vấn trong quản lý dự án đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc chế độ năng lực chuyên môn, sử dụng nghiệp vụ của chủ đầu tư với các cấp có thẩm quyền, luôn đảm bảo chủ đầu tư có đầy đủ năng lực về pháp lý cũng như năng lực thực hiện thì mới được quản lý theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực để quản lý, thì thuê tư vấn quản lý nhưng phải có sự tham gia của cán bộ chuyên môn về xây dựng của cơ quan

quản lý ngành tránh tình trạng giao toàn bộ các khâu của quá trình đầu tư cho tư vấn quản lý dự án.

➢ Cải tiến công tác quản lý tiến độ dự án:

Áp dụng phần mềm quản lý và lập tiến độ dự án, các thành phần công việc có mối liên hệ với nhau dễ dàng được thể hiện và dự kiến tiến độ, đặc biệt trong trường hợp có biến động lớn; Kết hợp theo dõi tiến độ với các kế hoạch huy động nhân sự, huy động máy móc, tài chính chuẩn bị cho dự án; Lập kế hoạch chi tiết huy động các loại vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ dự án.

➢ Nâng cao năng lực về nhân sự trong quản lý dự án.

Vấn đề nhân sự và chất lượng nhân sự là vấn đề quan trọng trên hết, nó có sức ảnh hưởng hầu hết đến các công tác chất lượng trong việc quản lý dự án. Vì vậy, cần tổ chức nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ QLDA thông qua các chương trình tập huấn các văn bản pháp quy mới, các hội thảo, chuyên đề với các chuyên gia để học hỏi kinh nghiệm. Lựa chọn và cử các cá nhân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp tốt tham gia các lớp học tập kỹ sư tư vấn QLDA nhằm đạo tạo lớp cán bộ phục vụ công tác lâu dài.

Cần tuyển thêm các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm giỏi và quản lý dự án xây dựng để thiết lập được lực lượng cán bộ chuyên môn sử dụng lâu dài, chú trọng kế hoạch đào tạo mới, cán bộ trẻ có năng lực đưa vào quy hoạch cán bộ. Cần phần phải tạo môi trường thuận lợi, cơ chế công bằng cho đội ngũ nhân sự có khả năng cũng như điều kiện làm việc được cạnh tranh lành mạnh và song song cần phải có chế độ thu hút đãi ngộ thỏa đáng mong muốn đối với các nhân sự có bằng cấp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm. Từ đó mới có cơ sở để nâng cao được chất lượng nhân sự.

3.3.1.3 Tổ chức tốt công tác GPMB, tạo mặt bằng sạch cho các công trình xây dựng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

➢ Công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng cần thực hiện trước một bước, thu hồi vị trí đất đã được các cấp giới thiệu địa điểm thự hiện dự án nhằm tạo mặt bằng sạch cho các công trình thi công để đảm bảo đẩy nhanh được tiến độ thực hiện dự án. Thành lập tổ chức phát triển quỹ đất chuyên tổ chức giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho các dự án lớn chuẩn bị thực hiện. Sớm đưa Quỹ Phát triển đất đi

vào hoạt động, ưu tiên sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Phát triển đất để tạo quỹ đất sạch cho các dự án. Ưu tiên bố trí đủ vốn trong kế hoạch năm cho công tác GPMB các dự án. Nhằm tránh tình trạng công trình phải gián đoạn khi thi công thì các Chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án.

➢ Nâng cao các giải pháp chất lượng trong công tác lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án.

Phương án bồi thường GPMB xây dựng phải bao quát đầy đủ các nội dung: – Đền bù thiệt hại về đất bằng các phương án có lợi cho người dân để thực hiện sớm cho việc thu hồi đất.

– Đền bù thiệt hại về vật thể kiến trúc hiện có.

– Hỗ trợ về vật chất cho đời sống và sản xuất của những người phải di chuyển chỗ ở, di chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

– Hỗ trợ chi phí chuyển đổi nghề nghiệp cho người phải chuyển nghề sinh sống khi có đất bị thu hồi.

– Chi phí phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức thực hiện việc đền bù, di chuyển tài sản và dân cư để GPMB.

Công tác kiểm kê các tài sản và vật thể kiến trúc, đo vẽ để lập phương án bồi thường và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ trong phương án phải khách quan, trung thực, chính xác theo các quy định hiện hành, nhằm tránh sai sót và vi phạm dẫn tới thắc mắc, khiếu nại của người dân.

➢ Cần có biện pháp cải tiến trong tổ chức thực hiện hỗ trợ bồi thường GPMB:

– Xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của người dân, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài.

– Công khai về thủ tục, phương án bồi thường GPMB cho nhân dân khu vực GPMB.

– Xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ cho địa phương và người dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp và khu đô thị. Đặc biệt chú ý hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp nhằm tạo công ăn việc làm, đào tạo nghề cho người dân không còn đất tự sản xuất để tạo điều kiện ổn định lâu dài cho bản thân và gia đình.

– Xây dựng kiện toàn Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng tại các huyện, thành phố, cần quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng khâu từng bước trong công việc, có biện pháp để kiểm tra giám sát tất cả hoạt động này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3.3.1.4 Hoàn thiện quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu:

a). Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu thi công xây dựng ➢ Trong quá trình thi công xây dựng công trình

Trách nhiệm Nội dung

Cán bộ kỹ thuật quản lý dự án Lãnh đạo phòng Cán bộ kỹ thuật quản lý dự án Lãnh đạo Phòng, chuyên viên, chuyên gia (nếu

cần) + Lãnh đạo Phòng Lãnh đạo phòng Cán bộ kỹ thuật quản lý dự án /Văn thư Tiếp nhận, thu thập, xử lý thông tin

Kế hoạch kiểm tra

Thông báo kết quả kiểm tra, yêu cầu khắc phục các tồn

tại, kiểm định (nếu cần)

Phát hành Thông báo, lưu hồ sơ. Thông báo kết quả kiểm tra

Thông báo kế hoạch

Kiểm tra nghiệm thu

Bảng 3.4

Khi hoàn thành thi công xây dựng công trình

Người thực hiện Nội dung

Cán bộ kỹ thuật quản lý dự án Cán bộ kỹ thuật, Lãnh đạo phòng Văn thư/ Cán bộ kỹ thuật Lãnh đạo, chuyên viên thuộc cơ quan quản lý (Sở xây dựng), chuyên gia

(nếu cần) Lãnh đạo cơ quan

quản lý (Sở xây dựng), chuyên viên

Lãnh đạo cơ quan quản lý (Sở xây dựng), chuyên viên Cán bộ kỹ thuật quản lý dự án, Văn thư Lãnh đạo Ban QLDA (Chủ đầu tư) Bảng 3.5 Tiếp nhận, thu thập, xử lý thông tin

Kế hoạch kiểm tra

Thông báo kết quả kiểm tra, yêu cầu khắc phục các tồn

tại, kiểm định (nếu cần)

Phát hành Thông báo, lưu hồ sơ.

Thông báo kết quả kiểm tra hoàn thành công trình, chấp

thuận công tác nghiệm thu Thông báo kế hoạch

Kiểm tra nghiệm thu hoàn thành

Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng

b). Một số danh mục quản lý chất lượng hồ sơ: ➢ Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình

TT Nội dung, tài liệu kiểm tra Tình trạng Ghi chú

1 Chủ trương thực hiện dự án

Không có Không áp dụng

2 Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

Không có Không áp dụng

3 Quyết định lựa chọn nhà thầu khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Không có Không áp dụng

4 Báo cáo đánh giá TĐMT hoặc Xác nhận cam kết BVMT của CQQLNN

Không có Không áp dụng

5 Thỏa thuận phòng cháy chữa cháy

Không có Không áp dụng

6

Kết quả thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở hoặc ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở

Không có Không áp dụng

7 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Không có Không áp dụng

8 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhất thầu

Không có Không áp dụng

9 Quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế

Không có Không áp dụng

10 Văn bản ý kiến của UBND tỉnh nới có dự án đầu tư xây dựng về nội dung dự án đầu tư và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Không có Không áp dụng

11

Thoả thuận đấu nối hạ tầng (cấp điện, cấp nước,…)

Không có Không áp dụng

12 Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp

Không có Không áp

đất dụng

13 GPXD hoặc Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500

Không có Không áp dụng Bảng 3.6

➢ Năng lực các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

TT Nội dung, tài liệu

kiểm tra Tình trạng Ghi chú

1

Ban quản lý dự án

Không có Không áp dụng

2

Tư vấn quản lý dự án hoặc ủy thác quản lý dự án: … Không có Không áp dụng 3 Nhà thầu giám sát TCXD … Không có Không áp dụng 4

Nhà thầu thi công chính: …

Không có Không áp dụng

5

Nhà thầu thi công phụ: …

Không có Không áp dụng

6

Nhà thầu mua sắm thiết bị … Không có Không áp dụng 7 Nhà thầu kiểm định độc lập: … Không có Không áp dụng 8 Nhà thầu thí nghiệm: … Không có Không áp dụng Bảng 3.7

➢ Quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế

STT Nội dung, tài liệu

kiểm tra Tình trạng Ý kiến của Đoàn công tác I Khảo sát 1 Nhiệm vụ khảo sát Không có Không áp dụng

2 Phương án kỹ thuật khảo sát

Không có Không áp dụng

3 Báo cáo khảo sát

Không có Không áp dụng

4 Nghiệm thu kết quả khảo sát

Không có Không áp dụng II Thiết kế, Dự toán 1 Nhiệm vụ thiết kế Không có Không áp dụng

2 Thuyết minh và bản vẽ thiết kế

Không có Không áp dụng

3 Báo cáo kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn

Không có Không áp dụng

4 Kết quả thẩm định thiết kế, dự toán XDCT Không có Không áp dụng 5 Thẩm duyệt thiết kế hệ thống PCCC Không có

STT Nội dung, tài liệu kiểm tra Tình trạng Ý kiến của Đoàn công tác Không áp dụng

6 Chỉ dẫn kỹ thuật, quy định bảo trì được duyệt

Không có Không áp dụng

7 Quyết định phê duyệt thiết kế, phê duyệt điều chỉnh bổ sung (nếu có)

Không có Không áp dụng

Bảng 3.8

➢ Quản lý chất lượng thi công

STT Nội dung, tài liệu

kiểm tra Tình trạng

Ý kiến của

Đoàn công tác

I Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất

lượng của các chủ thể có liên quan

1 Hệ thống QLCL XDCT:

(Sơ đồ tổ chức; Quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, bộ phận)

Không có Không áp dụng

2 Kế hoạch thí nghiệm và KĐCL, quan trắc, đo đạc theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật

Không có Không áp dụng

3 Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho CT

Không có Không áp dụng

4 Thiết kế biện pháp thi công

(Bao gồm cả quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình)

Không có Không áp dụng

5 Quy trình kiểm tra, nghiệm thu, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm.

(Bao gồm cả giám sát chế tạo và lắp đặt thiết bị; quy trình nghiệm thu, tự giám sát của nhà thầu) Không có Không áp dụng 6 Tiến độ thực hiện hợp đồng

II Hồ sơ QLCL theo giai đoạn thi công

1 Bảng kê các thay đổi thiết kế trong thi công (nếu có)

Không có

Không áp dụng

2

Bản vẽ hoàn công.

(kiểm tra sự phù hợp với thực tế thi công; sự phù hợp về quy cách hồ sơ)

Không có Không áp dụng

3

Kết quả kiểm tra chất lượng vật tư; vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi đưa và sử dụng

(Chứng chỉ xuất xưởng; Phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu; BB lấy mẫu thí nghiệm và kết quả thí nghiệm; BB nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng)

Không có Không áp dụng