Đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn danh một sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng đảng, trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tương. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tương, trong thời gian qua Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng, trong đó xây dựng Đảng về chính trị, tư tương được xem như là nhiệm vụ then chốt.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh khẳng định “tiếp tục đổi mới hình thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực hiện quả“, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức quán triệt nghị quyết, chỉ thị, bí thư cấp ủy là người trực tiếp quán triệt nghị quyết. Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát, cụ thể với từng địa phương, đơn vị, không chung chung nên nghị quyết đang từng bước đi vào cuộc sống. Tăng cường giám sát, kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết,, chỉ thi được chú trọng, năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thi của Ban thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp, Thanh Chương, qua kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị được đổi mới cả nội dung, hình thức phù hợp với dịch Covid-19.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy chú trọng, có nhiều đổi mới, cập nhật kiến thưc mới chó lãnh đạo quản lý được triển khai thường xuyên. ông Ngô Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện uy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện ủy Anh Sơn cho biết, trong tình hình dịch covid 19 diễn biến phức tạp nhưng năm 2021 Trung tâm chính trị vẫn mở được 72 lớp bồi dưỡng chính trị, cập nhất kiến thức, trong đó 7 lớp về lý luận chính trị cho đảng viên mới, đối tượng đảng, sơ cấp lý luận chính trị.

Công tác định hướng chính trị tư tưởng được các cấp, các ngành quan tâm, khi thông tin trên mạng xã hội rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyTỉnh ủy đã chủ động định hướng thông tin kịp thời nhưng sự kiên nóng xẩy ra trên địa bàn tỉnh để cán bộ, đảng viên nhân dân hiểu rõ, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh, chống lại các luận điệu sai trái, thù địch.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai hiệu quả, nhiều cá nhân đã bị xử lý khi nói xấu đảng, chế độ. Ban Chỉ đạo 35 đã tập trung chí đạo đấu tranh những luận điệu xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thông quan mạng Intenet, mạng xã hội, fcebook, Zalo, báo chí, đài đã ngăn chặn kịp thời hưng thông tin xấu độc tạo niệm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội được được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên nên đã kịp thời định hướng thông tin, giải quyết những vụ việc nhạy cảm, bức xúc kịp thời cho người dân nên được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Công tác tư tưởng luôn luôn gắn với việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu nên đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường chính tri, đạo đức trong sáng, lối sống gián dị theo đạo đức, phòng cách của Bác. Chính điều này đã tạo động lực to lớn để thức đầy kinh tế – xã hội phát triển, đưa Nghệ An, phát triển nhanh và bên vững.

Công chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, do đó mỗi cán bộ, đảng viên phải là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, chăm lo, bảo vệ Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên để góp phần xây dưng Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới tiếp tục đổi mới công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng mỗi cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đầu tư thỏa đáng cho nghiên cứu lý luận để vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thường xuyên đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng sát với cơ sở, phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Quy định về nêu gương của Đảng.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu. Tăng cường công tác dự báo, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng và của toàn xã hội.

Thứ năm, xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, công tác tư tưởng phải đi đầu. Không ngừng đổi mới công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Thứ sáu, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch và những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Ngô Công Mạnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy