Thành lập Đội Thanh tra quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn ​TP Thủ Đức

Theo đó, UBND TP chỉ đạo UBND các quận, huyện, đặc biệt các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập tăng cường quản lý Nhà nước về TTXD, đô thị trên địa bàn TP; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn TP; kế hoạch số 3333/KH-UBND của UBND TP về các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn TP.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, TTXD trên địa bàn, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm ngay từ đầu các vi phạm về quy hoạch xây dựng, TTXD; đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, phân nền trái pháp luật, hình thành khu dân cư tự phát, xây dựng nhà ở để kinh doanh không đúng theo quy định, không để xảy ra các trường hợp vi phạm về TTXD mà không phát hiện, xử lý.

Mặt khác, thực hiện đúng, đầy đủ các nguyên tắc, trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý TTXD trên địa bàn theo Quy chế phối hợp quản lý TTXD trên địa bàn TP. Rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn chậm thực hiện trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò của Tổ công tác được thành lập theo kế hoạch liên tịch giữa Sở Xây dựng và UBND quận – huyện về tăng cường công tác phối hợp quản lý TTXD trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo không phát sinh tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn, đặc biệt tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập.

Đối với địa bàn TP Thủ Đức, UBND TPHCM giao cho Chủ tịch UBND Quận 2, 9, Thủ Đức tiếp tục chỉ đạo thực hiện quản lý TTXD; tăng cường lực lượng thực hiện công tác quản lý TTXD đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình TTXD, không để phát sinh những điểm nóng về xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn, đến khi bộ máy hành chính TP Thủ Đức chính thức hoạt động.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng thành lập Đội Thanh tra địa bàn TP Thủ Đức trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng (trên cơ sở sáp nhập Đội Thanh tra địa bàn Quận 2, 9, Thủ Đức trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng) để thực hiện quản lý TTXD trên địa bàn TP Thủ Đức. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý TTXD trên địa bàn TP, đặc biệt tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để phát sinh điểm nóng về vi phạm TTXD trên địa bàn.