Ninh Thuận: Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Sở Xây dựng

(Xây dựng) – Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 957/QĐ-SXD ngày 30/3/2023 về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.

Ninh Thuận: Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Sở Xây dựng Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận phân công nhiệm vụ công tác của các đồng chí lãnh đạo Sở như sau:

Ông Lê Phạm Quốc Vinh – Giám đốc, phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 83/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua – khen thưởng; công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác cải cách hành chính; công tác tài chính, kế toán, lao động tiền lương trong cơ quan; chủ tài khoản cơ quan.

Công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm, các chương trình, dự án, công trình quan trọng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. Trưởng ban điều hành duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Xây dựng.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các đồ án quy hoạch do UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Trực tiếp ký toàn bộ Tờ trình của Sở Xây dựng trình xin ý kiến của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực của Sở Xây dựng.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Văn phòng Sở Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng. Đồng thời trực tiếp theo dõi công tác xây dựng trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Ông Hồ Ngọc Tiến – Phó Giám đốc, giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Hoạt động đầu tư xây dựng; vật liệu xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng; các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Công tác truyền thông, thông tin; khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên ngành cho cán bộ chính quyền các cấp liên quan đến các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực thuộc ngành xây dựng; chỉ đạo công tác an toàn, vệ sinh lao động công trình xây dựng. Công tác thẩm định, cấp phép xây dựng theo lĩnh vực được phân công (trừ lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc và Nhà ở). Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm ngành xây dựng.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng. Trực tiếp theo dõi công tác xây dựng trên địa bàn các huyện Ninh Hải, Ninh Phước và Thuận Nam.

Ông Nguyễn Như Nguyên – Phó Giám đốc, giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quy hoạch xây dựng, Kiến trúc (bao gồm quy hoạch xây dựng vùng huyện, liên huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị, nông thôn); phát triên đô thị; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản.

Về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Công tác thẩm định, cấp phép xây dựng theo lĩnh vực được phân công (trừ lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Hạ tâng kỹ thuật).

Công tác truyền thông, thông tin; khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên ngành cho cán bộ chính quyên các cấp liên quan đến các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng: Quản lý Quy hoạch – Kiến trúc và Nhà ở; Trung tâm Quản lý nhà và chung cư. Trực tiếp theo dõi công tác xây dựng trên địa bàn huyện Ninh Sơn, huyện Bác Ái và huyện Thuận Bắc.

Các Phó Giám đốc Sở sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các văn bản sau khi được cấp có thẩm quyên phê duyệt thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đồng thời, tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh hoặc theo đề nghị của các sở, ngành trong tỉnh (Ban Giám đốc Sở trao đổi và có phân công cụ thể).

Quyết định này có hiệu lực kể từ 01/4/2023 và thay thế Quyết định số 263/QĐ-SXD ngày 01/02/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.