Sở Xây dựng nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính

BHG – Trong năm 2022, BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng đã tích cực vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt nhằm hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch đề ra từ đầu năm của cơ quan. Kết quả đáng ghi nhận đó là chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đạt 85,02 điểm, xếp loại tốt. Trong đó chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc nhóm xuất sắc, đạt 26,44/29 điểm, đạt 91,17%. Để có được những kết quả đó trước hết là có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, nhất là sự đồng lòng của tập thể cán bộ CCVC cơ quan.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về cải cách hành chính và cải cách TTHC, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1768/KH-SXD ngày 13/12/2021 về Cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 82/KH-SXD ngày 17/01/2022 Thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến năm 2022, xác định cụ thể các nhiệm vụ đối với từng phòng, trung tâm thuộc Sở. Kết quả đã triển khai hoàn thành 100% các nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó chủ động theo dõi Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tham mưu ban hành quyết định công bố TTHC. Kết quả đã thực hiện rà soát 68 TTHC về lĩnh vực xây dựng, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 1 quyết định công bố TTHC đúng hạn và thông qua phương án đơn giản hóa 2 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Thực hiện công bố công khai TTHC về lĩnh vực xây dựng trên Trang dịch vụ công của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Văn phòng Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SXD ngày 18/01/2022 và Chỉ thị số 595/CT-UBND ngày 04/5/2022, Sở đã thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC về lĩnh vực xây dựng từ ngày 01/6/2022 đến ngày 11/11/2022 được 556 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời triển khai nội dung giải quyết TTHC theo phương án 5 tại chỗ theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công ỉnh đối với toàn bộ hồ sơ TTHC lĩnh vực xây dựng, đảm bảo 100% được giải quyết điện tử.

Nhờ có cách làm khoa học nên đã rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC. Kết quả 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, trong đó 96,49% hồ sơ giải quyết sớm hạn. Đặc biệt có những TTHC hoàn thành trước hạn trên 30 ngày so với quy định như: Dự án cải tạo, mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Hà Giang (30 ngày); Dự án Khu bảo tồn gen và phát triển giống bò Vàng Cao nguyên đá Đồng Văn (34 ngày); Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang (40 ngày)…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng vẫn còn có những hạn chế như: TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỷ lệ phát sinh hồ sơ chưa cao do người dân, tổ chức chưa quen với phương thức giao dịch tiên tiến, hiện đại; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng chưa sử dụng dịch vụ thanh toán trực truyến do cơ quan cung cấp…

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2022, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Trong năm 2023 Sở Xây dựng xác định triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, cụ thể: Ngay từ đầu năm, BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ, công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách TTHC nói riêng. Tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chỉ đạo các phòng, trung tâm thuộc sở chủ động phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; mỗi cá nhân nâng cao tinh thần tự giác, sáng tạo, tích cực, kịp thời giải quyết các công việc hiệu quả. Bên cạnh đó căn cứ các kế hoạch về cải cách hành chính; kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC của UBND tỉnh và điều kiện thực tế của cơ quan, xây dựng và ban hành thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC của Sở, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể tới từng phòng, với thời gian thực hiện chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm. Thường xuyên rà soát, đơn giản hoá TTHC; nâng số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đi kèm với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức và cá nhân thực hiện giao dịch về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từ đó tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến. Xác định việc hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách TTHC là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ, công chức và người lao động. Đây cũng là tiêu chí để xét thi đua khen thưởng cuối năm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong thực thi công vụ. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hoá công tác quản lý nhà nước lĩnh vực ngành Xây dựng, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, cũng như thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến toàn trình, giảm thời gian, chi phí đi lại của các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC lĩnh vực xây dựng.

PV