Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH

Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Quản lý xây dựng;

d) Phòng Quy hoạch – Kiến trúc;

đ) Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

e) Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng;

g) Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật;

h) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (nếu có).

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2021, bãi bỏ Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.