Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 – ĐCS Bình Định – binhdinh.dcs.vn – Trang TTĐT Đảng Bộ Bình Định

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; đại diện thường trực và lãnh đạo ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 - ĐCS Bình Định - binhdinh.dcs.vn - Trang TTĐT Đảng Bộ Bình Định

Khung cảnh Hội nghị

Năm 2022, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã phát huy tính chủ động, tích cực, với nỗ lực, cố gắng trong tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là đã tham mưu tổ chức quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng, về tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, tổ chức đảng, đảng viên. Triển khai Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XIII), Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đã chú trọng tham mưu chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức đại hội 3.211/3.211 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa và phát triển đảng viên mới, đã kết nạp được 2.447 đảng viên, chiếm tỷ lệ 3,30% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 74.182 đồng chí.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 - ĐCS Bình Định - binhdinh.dcs.vn - Trang TTĐT Đảng Bộ Bình Định

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh đã tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ theo đúng quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy. Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031; kịp thời kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên các cấp đảm bảo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thực hiện các văn bản mới của Trung ương về tổ chức bộ máy, biên chế, giao kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh giai đoạn 2022 – 2026; thực hiện tốt công tác đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh được tăng cường hơn, qua đó kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng gắn với các phong trào thi đua yêu nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 - ĐCS Bình Định - binhdinh.dcs.vn - Trang TTĐT Đảng Bộ Bình Định

Đồng chí nguyễn giờ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy khen cho 3 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của ngành tổ chức xây dựng đảng trong năm 2022 và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, tham mưu kiện toàn, bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định của Đảng. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp giữa nhiệm kỳ theo quy định. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt chính sách cán bộ và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo quy định.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trong đó chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

THIÊN TRÚC